Quyết định 1736/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1736/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 1736/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 1736/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 04/11/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1736/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1799/QĐ-BTC NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
  • Điều 2. Bãi bỏ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1736/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1736/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1736/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1736/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1736/QĐ-BTC

Đang cập nhật