Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 34/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế Ngày ban hành: 12/11/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, THẨM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 và thay thế Quyết định số 73/2016/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Danh mục ngành nghề, lĩnh vực được hỗ trợ
 • Điều 3. Nguyên tắc ưu tiên
 • Điều 4. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công
 • Chương II NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI
 • Điều 5. Nội dung chi hoạt động khuyến công
 • Điều 6. Mức chi hoạt động khuyến công
 • Chương III QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 7. Nguồn kinh phí khuyến công địa phương các cấp, gồm:
 • Điều 8. Quản lý kinh phí khuyến công địa phương các cấp
 • Chương IV TRÌNH TỰ XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 9. Nguyên tắc lập đề án khuyến công
 • Điều 10. Nội dung cơ bản của đề án khuyến công
 • Điều 11. Trình tự xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch khuyến công các cấp
 • Điều 12. Nội dung thẩm định
 • Điều 13. Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công
 • Điều 14. Điều chính, bổ sung hoặc ngừng triển khai đề án khuyến công
 • Chương V TẠM ỨNG, THANH LÝ HỢP ĐỒNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ CHỨNG TỪ CHI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI ...
 • Điều 15. Nguyên tắc tạm ứng, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí khuyến công; tỷ lệ tạm ứng; hồ ...
 • Điều 16. Chứng từ chi
 • Điều 17. Thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí; hồ sơ quyết toán
 • Điều 18. Công tác hạch toán, quyết toán
 • Điều 19. Chế độ báo cáo
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị thực hiện đề án khuyến công
 • Điều 21. Quy định về việc áp dụng lại các nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật khác quy định
 • PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
 • PHỤ LỤC II QUY ĐỊNH CỤ THỂ HỆ SỐ MỨC ƯU TIÊN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật