Quyết định 1957/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1957/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1957/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/11/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hình sự

Mục lục Quyết định 1957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ASEAN VỀ PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ASEAN VỀ PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1957/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1957/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1957/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1957/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1957/QĐ-TTg

Đang cập nhật