Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Số hiệu: 36/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp Ngày ban hành: 18/12/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC THUỘC NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG; CÔNG NHẬN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC THUỘC NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG; CÔNG NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở; ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Hạn mức giao đất ở
 • Điều 4. Hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử ...
 • Điều 5. Công nhận diện tích đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ...
 • Điều 6. Diện tích tối thiểu được tách thửa đất
 • Điều 7. Các trường hợp không áp dụng hạn mức tối thiểu tách thửa đất
 • Điều 8. Xử lý một số trường hợp trong cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 36/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật