Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Số hiệu: 06/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/01/2021 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng
 • Điều 4. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc, trắc đạc công trình
 • Điều 5. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình
 • Điều 6. Giám định xây dựng
 • Điều 7. Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình
 • Điều 8. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • Chương II QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 10. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình
 • Điều 11. Trình tự quản lý thi công xây dựng công trình
 • Điều 12. Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng
 • Điều 13. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng
 • Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 15. Trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường
 • Điều 16. Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công ...
 • Điều 17. Quản lý khối lượng thi công xây dựng
 • Điều 18. Quản lý tiến độ thi công xây dựng
 • Điều 19. Giám sát thi công xây dựng công trình
 • Điều 20. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình
 • Điều 21. Nghiệm thu công việc xây dựng
 • Điều 22. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng
 • Điều 23. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng
 • Điều 24. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
 • Điều 25. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây ...
 • Điều 26. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng
 • Điều 27. Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng
 • Chương III BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Mục 1. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 28. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng
 • Điều 29. Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng
 • Mục 2. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 30. Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 31. Quy trình bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 32. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 33. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 34. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng
 • Điều 35. Chi phí bảo trì công trình xây dựng
 • Mục 3. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH
 • Điều 36. Trình tự thực hiện đánh giá an toàn công trình
 • Điều 37. Nội dung đánh giá an toàn công trình
 • Điều 38. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình
 • Điều 39. Xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình
 • Mục 4. XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM, CÔNG TRÌNH HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG, PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH ...
 • Điều 40. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng
 • Điều 41. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế
 • Điều 42. Phá dỡ công trình xây dựng
 • Chương IV SỰ CỐ TRONG THI CÔNG VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
 • Mục 1. SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 43. Cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình
 • Điều 44. Báo cáo sự cố công trình xây dựng
 • Điều 45. Giải quyết sự cố công trình xây dựng
 • Điều 46. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng
 • Điều 47. Hồ sơ sự cố công trình xây dựng
 • Mục 2. SỰ CỐ GÂY MẤT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 48. Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
 • Điều 49. Khai báo, báo cáo và giải quyết sự cố về máy, thiết bị
 • Điều 50. Điều tra sự cố về máy, thiết bị
 • Điều 51. Lập hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 52. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 53. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 54. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH THEO CÔNG NĂNG SỬ DỤNG
 • PHỤ LỤC II
 • PHỤ LỤC IIA NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC IIB BẢN VẼ HOÀN CÔNG
 • PHỤ LỤC III KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VỀ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC IV BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC IVA BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC IVB BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU/GIAI ĐOẠN/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ...
 • PHỤ LỤC V THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC VI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY ...
 • PHỤ LỤC VIA BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC VIB DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC VII THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH ...
 • PHỤ LỤC VIII DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUY MÔ LỚN, KỸ THUẬT PHỨC TẠP
 • PHỤ LỤC IX DANH MỤC HỒ SƠ PHỤC VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 06/2021/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Đang cập nhật