Quyết định 92/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 92/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 92/2005/QĐ-UB thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 92/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải Ngày ban hành: 06/06/2005 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 92/2005/QĐ-UB thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẶT MỚI, SỬA ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, CÔNG VIÊN, QUẢNG TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG ...
 • Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công ...
 • Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Hội đồng đặt tên đường thực hiện theo Quy chế ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 6237/QĐ-UB-NCVX ngày ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶT MỚI, SỬA ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, CÔNG VIÊN, QUẢNG TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích ý nghĩa :
 • Điều 2. Chức năng của Hội đồng đặt tên đường :
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng đặt tên đường :
 • Điều 4. Tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm ...
 • Điều 5. Quản lý Nhà nước về đặt tên đường :
 • Chương 2: NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG
 • Điều 6. Nguyên tắc đặt tên đường :
 • Điều 7. Không dùng để đặt tên đường đối với các trường hợp :
 • Điều 8. Trách nhiệm các sở-ngành, đoàn thể thành phố và ủy ban nhân dân các quận - huyện, tổ chức, cá ...
 • Điều 9. Trình tự công tác đặt tên đường :
 • Chương 3: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG
 • Điều 10. Tổ chức của Hội đồng đặt tên đường :
 • Điều 11. Chế độ làm việc của Hội đồng đặt tên đường :
 • Điều 12. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đặt tên đường :
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Các thành viên Hội đồng đặt tên đường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế, không được ...
 • Điều 14. Sở Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực của Hội đồng đặt tên đường, có trách nhiệm phối ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 92/2005/QĐ-UB để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 92/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 92/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 92/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 92/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật