Quyết định 03/2001/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2001/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 03/2001/QĐ-UB Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 03/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 29/01/2001 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 03/2001/QĐ-UB Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH “QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG TIN HỌC ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận huyện, Giám đốc các sở ban ngành, Thủ ...
 • QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG DIỆN RỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Quy chế này quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp ...
 • Chương 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
 • Điêu 2: Mục tiêu và tổ chức của mạng tin học Hà Nội.
 • Điều 3. Quản lý chung của mạng tin học Hà Nội.
 • Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản trị hệ thống mạng tin học Hà Nội.
 • Điều 5: Trách nhiệm các đơn vị, cá nhân tham gia mạng tin học Hà Nội:
 • Điều 6: Về tổ chức vận hành mạng tin học Hà Nội
 • Chương 3: KHAI THÁC
 • Điều 7: Thể loại thông tin được phép truyền nhận trên mạng tin học Hà Nội:
 • Điều 8: Về chế độ báo cáo qua mạng:
 • Điều 9: Tính pháp lý của các thông tin trên mạng tin học Hà Nội:
 • Điều 11: Về sử dụng dịch vụ thư điện tử (E-mail)
 • Điều 12: Về an toàn thông tin:
 • Điều 13: Một số quy chuẩn:
 • Chương 4: CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14: Quy chế áp dụng cho tất cả các đơn vị và cá nhân tham gia trong mạng tin học Hà Nội.
 • Điều 15: Các quy định về quản lý mạng nội bộ hay mạng thông tin tác nghiệp của các đơn vị do Thành phố ...
 • Điều 16: Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị  tham gia trong mạng tin học Hà Nội có trách nhiệm ...
 • Điều 17: Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và ...
 • Điều 18: Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện được những điểm chưa hợp lý các đơn vị, cá nhân được ...
 • Điều 19: Khen thưởng, xử lý vi phạm:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2001/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật