Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 14/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời về thủ tục lập hồ sơ, xét duyệt đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 14/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 17/01/2003 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 14/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời về thủ tục lập hồ sơ, xét duyệt đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, XÉT DUYỆT ĐƯA NGƯỜI BÁN DÂM VÀO CƠ ...
 • Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này "Qui định tạm thời về thủ tục lập hồ sơ, xét duyệt đưa ...
 • Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc các Sở : Lao động ...
 • QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, XÉT DUYỆT ĐƯA NGUỜI BÁN DÂM VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH ...
 • Chương 1: QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 : Đưa vào Cơ sở chữa bệnh (Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội ...
 • Điều 2 : Đối tượng áp dụng đưa vào Cơ sở chữa bệnh là người bán dâm từ đủ 16 tuổi đến 55 tuổi, gồm :
 • Điều 3 : Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh
 • Điều 4 : Hội đồng tư vấn về việc đưa vào Cơ sở chữa bệnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết ...
 • Điều 5 : Việc lập hồ sơ và quyết định đưa người bán dâm vào Cơ sở chữa bệnh phải đảm bảo đúng trình tự ...
 • Chương 2: THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐƯA NGƯỜI BÁN DÂM VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH
 • Điều 6 : Đối với người có hành vi vi phạm thuộc khoản 1 điều 2 Qui định này cần áp dụng biện pháp đưa ...
 • Điều 7 : Đối với người bán dâm có tính chất thường xuyên, không có nơi cư trú nhất định (là người ngoại ...
 • Điều 8 : Hồ sơ đối tượng phải lập thành 3 bộ, gồm 1 bộ hồ sơ gốc và 2 bộ hồ sơ phô tô, Trưởng Công an ...
 • Chương 3: TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT DUYỆT VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI BÁN DÂM VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH
 • Điều 9 : Thủ tục xét duyệt đối với người bán dâm có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội :
 • Điều 10 : Thủ tục xét duyệt đối với người bán dâm không có nơi cư trú nhất định (người ngoại tỉnh hoạt ...
 • Điều 11 : Quyết định đưa vào Cơ sở chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thường trực Hội đồng Tư ...
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯA NGƯỜI BÁN DÂM VÀO CƠ SỞ CHỮA ...
 • Điều 12 : Sở Lao động Thương binh và Xã hội :
 • Điều 13 : Công an Thành phố.
 • Điều 14 : UBND cấp huyện, cấp xã.
 • Điều 15 : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện :
 • Điều 16 : Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II.
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17 : Qui định này gồm 5 chương 17 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2003/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật