Sắc lệnh 29/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 29/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 29/SL về việc quy định những sự giao dịch về việc làm công, giữa các chủ nhân người Việt nam hay người ngoại quốc và các công nhân Việt nam làm tại các xưởng kỹ nghệ, hầm mỏ, thương điếm và các nhà làm nghề tự do do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 29/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 12/03/1947 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Sắc lệnh số 29/SL về việc quy định những sự giao dịch về việc làm công, giữa các chủ nhân người Việt nam hay người ngoại quốc và các công nhân Việt nam làm tại các xưởng kỹ nghệ, hầm mỏ, thương điếm và các nhà làm nghề tự do do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

 • SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT
 • Chương thứ nhất TỔNG LỆ
 • Điều thứ nhất
 • Điều thứ 2
 • Điều thứ 3
 • Điều thứ 4
 • Điều thứ 5
 • Điều thứ 6
 • Điều thứ 7
 • Điều thứ 8
 • Điều thứ 9
 • Điều thứ 10
 • Chương thứ hai SỰ HỌC NGHỀ
 • Điều thứ 11
 • Điều thứ 12
 • Điều thứ 13
 • Điều thứ 14
 • Điều thứ 15
 • Điều thứ 16
 • Điều thứ 17
 • Chương thứ 3 KHẾ ƯỚC LÀM CÔNG
 • TIẾT THỨ NHẤT TỔNG LỆ
 • Điều thứ 18
 • Điều thứ 19
 • Điều thứ 20
 • Điều thứ 21
 • Điều thứ 22
 • Điều thứ 23
 • Điều thứ 24
 • Điều thứ 25
 • Điều thứ 26
 • Điều thứ 27
 • Điều thứ 28
 • Điều thứ 29
 • Điều thứ 30
 • Điều thứ 31
 • TIẾT THỨ HAI SỰ BAO KHOÁN
 • Điều thứ 32
 • Điều thứ 33
 • Điều thứ 34
 • Điều thứ 35
 • Điều thứ 36
 • TIẾT THỨ BA NÓI VỀ TẬP HỢP KHẾ ƯỚC
 • Điều thứ 37
 • Điều thứ 38
 • Điều thứ 39
 • Điều thứ 40
 • Điều thứ 41
 • Điều thứ 42
 • Điều thứ 43
 • Điều thứ 44
 • Điều thứ 45
 • Điều thứ 46
 • Điều thứ 47
 • Điều thứ 48
 • Điều thứ 49
 • Điều thứ 50
 • Điều thứ 51
 • TIẾT THỨ TƯ TIỀN KÝ QUỸ ĐỂ BẢO ĐẢM CHO CHỦ TRONG NHỮNG VIỆC THÂU XUẤT TIỀN BẠC
 • Điều thứ 52
 • Điều thứ 53
 • Điều thứ 54
 • Điều thứ 55
 • TIẾT THỨ NĂM TIỀN CÔNG
 • 1- TIỀN CÔNG TỐI THIỂU
 • Điều thứ 56
 • Điều thứ 57
 • Điều thứ 58
 • Điều thứ 59
 • Điều thứ 60
 • Điều thứ 61
 • Điều thứ 62
 • Điều thứ 63
 • Điều thứ 64
 • 2- Việc trả tiền công
 • Điều thứ 65
 • Điều thứ 66
 • Điều thứ 67
 • Điều thứ 68
 • Điều thứ 69
 • Điều thứ 70
 • Điều thứ 71
 • 3- Việc phạt và trừ tiền công
 • Điều thứ 72
 • Điều thứ 73
 • TIẾT THỨ SÁU PHỤ CẤP GIA ĐÌNH
 • Điều thứ 74
 • Điều thứ 75
 • Điều thứ 76
 • Điều thứ 77
 • Điều thứ 78
 • Điều thứ 79
 • TIẾT THỨ BẢY PHỤ CẤP THÂM NIÊN
 • Điều thứ 80
 • Điều thứ 81
 • Điều thứ 82
 • Điều thứ 83
 • Điều thứ 84
 • Điều thứ 85
 • Điều thứ 86
 • Điều thứ 87
 • Điều thứ 88
 • TIẾT THỨ TÁM VIỆC CHIA LÃI CHO CÔNG NHÂN
 • Điều thứ 89
 • TIẾT THỨ CHÍN KHO TIẾP TẾ
 • Điều thứ 90
 • Điều thứ 91
 • Điều thứ 92
 • Điều thứ 93
 • Điều thứ 94
 • TIẾT THỨ MƯỜI VIỆC MỘ CÔNG NHÂN VÀ SỰ THIẾT LẬP CÁC PHÒNG TÌM VIỆC CHO CÔNG NHÂN
 • Điều thứ 95
 • Điều thứ 96
 • Chương thứ 4
 • TIẾT THỨ NHẤT KHAI TRÌNH VỀ VIỆC DÙNG NHÂN CÔNG TRONG CÁC XƯỞNG KỸ NGHỆ, HẦM MỎ HAY THƯƠNG ĐIẾM
 • Điều thứ 97
 • Điều thứ 98
 • TIẾT THỨ HAI TUỔI LÀM VIỆC
 • Điều thứ 99
 • Điều thứ 100
 • TIẾT THỨ BA THỜI HẠN LÀM VIỆC
 • Điều thứ 101
 • Điều thứ 102
 • Điều thứ 103
 • Điều thứ 104
 • Điều thứ 105
 • TIẾT THỨ TƯ LÀM ĐÊM
 • Điều thứ 106
 • Điều thứ 107
 • Điều thứ 108
 • Điều thứ 109
 • Điều thứ 110
 • Điều thứ 111
 • TIẾT THỨ NĂM NGÀY NGHỈ HÀNG TUẦN
 • Điều thứ 112
 • Điều thứ 113
 • Điều thứ 114
 • Điều thứ 115
 • Điều thứ 116
 • TIẾT THỨ SÁU NGHỈ NHỮNG NGÀY LỄ CHÍNH THỨC
 • Điều thứ 117
 • Điều thứ 118
 • Điều thứ 119
 • Điều thứ 120
 • TIẾT THỨ BẢY LỆ NGHỈ CỦA ĐÀN BÀ ĐẺ VÀ ĐÀN BÀ CHO CON BÚ
 • Điều thứ 121
 • Điều thứ 122
 • Điều thứ 123
 • TIẾT THỨ TÁM NGHỈ HÀNG NĂM
 • Điều thứ 124
 • Điều thứ 125
 • Điều thứ 126
 • TIẾT THỨ CHÍN LỆ NGHỈ CỦA CÔNG NHÂN KHI ỐM ĐAU
 • Điều thứ 127
 • Điều thứ 128
 • Điều thứ 129
 • Chương thứ 5 CÁC ĐIỀU KHOẢN RIÊNG CÔNG VIỆC LÀM DƯỚI HẦM MỎ
 • Điều thứ 130
 • NGHỀ Ả ĐÀO VÀ VŨ NỮ
 • Điều thứ 131
 • VIỆC DÙNG NHÂN CÔNG NGOẠI QUỐC
 • Điều thứ 132
 • Chương thứ 6 VỆ SINH VÀ BẢO AN CHO NGƯỜI LÀM
 • TIẾT THỨ NHẤT TỔNG LỆ
 • Điều thứ 133
 • Điều thứ 134
 • Điều thứ 135
 • Điều thứ 136
 • Điều thứ 137
 • Điều thứ 138
 • Điều thứ 139
 • Điều thứ 140
 • Điều thứ 141
 • Điều thứ 142
 • Điều thứ 143
 • Điều thứ 144
 • Điều thứ 145
 • Điều thứ 146
 • Điều thứ 147
 • TIẾT THỨ HAI THỂ LỆ RIÊNG CHO CÁC HẦM MỎ
 • Điều thứ 148
 • Chương thứ 7 TAI NẠN LAO ĐỘNG
 • Điều thứ 149
 • Điều thứ 150
 • Chương thứ 8 VIỆC LẬP ĐOÀN THỂ CÔNG NHÂN
 • TIẾT THỨ NHẤT CÔNG ĐOÀN
 • Điều thứ 151
 • Điều thứ 152
 • Điều thứ 153
 • Điều thứ 154
 • Điều thứ 155
 • Điều thứ 156
 • Điều thứ 157
 • Điều thứ 158
 • Điều thứ 159
 • Điều thứ 160
 • Điều thứ 161
 • Điều thứ 162
 • Điều thứ 163
 • Điều thứ 164
 • Điều thứ 165
 • Điều thứ 166
 • Điều thứ 167
 • Điều thứ 168
 • Điều thứ 169
 • Điều thứ 170
 • Điều thứ 171
 • TIẾT THỨ HAI UỶ BAN Ở CÁC CÔNG SỞ
 • Điều thứ 172
 • Điều thứ 173
 • TIẾT THỨ BA QUYỀN TỰ DO KẾT HỢP VÀ BÃI CÔNG
 • Điều thứ 174
 • Chương thứ 9 NÓI VỀ HÌNH PHẠT
 • Điều thứ 175
 • Điều thứ 176
 • Điều thứ 177
 • Điều thứ 178
 • Điều thứ 179
 • Điều thứ 180
 • Điều thứ 181
 • Điều thứ 182
 • Điều thứ 183
 • Chương thứ 10
 • Điều thứ 184
 • Điều thứ 185
 • Điều thứ 186
 • Điều thứ 187
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 29/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 29/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 29/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 29/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 29/SL

Đang cập nhật