Quyết định 147/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 147/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 147/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 147/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 15/06/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 147/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010" với những nội ...
 • 1. Mục tiêu phát triển đến năm 2010
 • 2. Phương hướng phát triển đến năm 2010
 • 3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010
 • a) Về kinh tế
 • b) Về xã hội
 • 4. Phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực
 • ­a) Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
 • b) Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp
 • c) Công nghiệp - xây dựng: phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và khả năng khai thác gắn với ...
 • d) Dịch vụ thương mại, du lịch
 • đ) Văn hoá - xã hội
 • 5. Các giải pháp chủ yếu
 • a) Tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, khu đô thị mới trên địa bàn ...
 • b) Giải pháp phát triển nguồn lực
 • c) Củng cố, mở rộng quan hệ sản xuất trên địa bàn miền núi
 • d) Củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các huyện miền núi
 • đ) Đổi mới doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế
 • e) Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển
 • g) Tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao hiệu quả đầu ...
 • h) Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên sẵn có gắn với bảo vệ môi ...
 • i) Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 • Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 • Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ...
 • PHỤ LỤC SỐ 1 MỤC TIÊU TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010 
 • PHỤ LỤC SỐ 2 MỘT SỐ SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010
 • PHỤ LỤC SỐ 3 CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 147/2005/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 147/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 147/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 147/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 147/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật