Nghị định 90/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 90/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 90/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam Số hiệu: 90/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/07/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 90/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀO ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tiếng nói và chữ viết trong quá trình giải quyết vụ việc chống bán phá giá
 • Điều 3. Chứng cứ
 • Điều 4. Xác định tỷ lệ chủ yếu trong tổng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá tương tự được sản ...
 • Điều 5. Xác định mối quan hệ liên kết trực tiếp giữa các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong nước với ...
 • Mục 1:CƠ QUAN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, NGƯỜI TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Chương CƠ QUAN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, NGƯỜI TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, NGƯỜI THAM GIA ...
 • Điều 6. Cơ quan chống bán phá giá, người tiến hành giải quyết vụ việc chống bán phá giá
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra
 • Điều 8. Người đứng đầu Cơ quan điều tra
 • Điều 9. Điều tra viên
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xử lý
 • Điều 12. Thành viên Hội đồng xử lý
 • Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng xử lý
 • Mục 2: NGƯỜI THAM GIA QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của Người yêu cầu, Người bị yêu cầu
 • Điều 16. Luật sư của Người yêu cầu, Người bị yêu cầu
 • Điều 17. Quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan khác
 • Chương ĐIỀU TRA ĐỂ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Điều 18. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá
 • Điều 19. Thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong trường hợp có Người yêu cầu
 • Điều 20. Lập hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong trường hợp không có Người yêu cầu
 • Điều 21. Nội dung quyết định điều tra
 • Điều 22. Cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình điều tra
 • Điều 23. Bản câu hỏi điều tra
 • Điều 24. Nội dung điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá
 • Điều 25. Xác định biên độ bán phá giá
 • Điều 26. Xác định giá thông thường, giá xuất khẩu
 • Điều 27. Điều chỉnh giá thông thường, giá xuất khẩu khi xác định biên độ bán phá giá
 • Điều 28. Xác định mối quan hệ giữa việc bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam với thiệt hại đáng ...
 • Điều 29. Tham vấn trong điều tra
 • Điều 30. Bảo mật thông tin
 • Điều 31. Kết luận sơ bộ
 • Điều 32. Chấm dứt điều tra
 • Điều 33. Kết luận cuối cùng
 • Chương 4: ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Mục 1: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CAM KẾT
 • Điều 34. Gửi văn bản cam kết
 • Điều 35. Xem xét Cam kết loại trừ bán phá giá
 • Điều 36. Quyết định về Cam kết loại trừ bán phá giá
 • Điều 37. Giám sát việc thực hiện
 • Mục 2: ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Điều 38. áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời
 • Điều 39. Quyết định của Hội đồng xử lý
 • Điều 40. áp dụng thuế chống bán phá giá
 • Điều 41. Hoàn trả khoản chênh lệch về thuế chống bán phá giá tạm thời hoặc các khoản bảo đảm thanh toán ...
 • Điều 42. Xác định biên độ bán phá giá riêng đối với những nhà sản xuất, xuất khẩu không xuất khẩu hàng ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 43.
 • Điều 44. Trách nhiệm thi hành

Ngày 11/7/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam về Cơ quan điều tra chống bán phá giá, Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá; thủ tục, nội dung điều tra và việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

Tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình giải quyết vụ việc chống bán phá giá là tiếng Việt. Các bên liên quan đến quá trình điều tra theo quy định có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình tuy nhiên phải có phiên dịch.

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo Nghị định 90/2005/NĐ-CP bao gồm: Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giávà tài liệu, thông tin liên quan khác mà Người yêu cầu hoặc Cơ quan điều tra (trong trường hợp Cơ quan điều tra lập hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá) cho là cần thiết khi điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Nội dung điều tra bao gồm: Xác định hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá; Xác định thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước sau đó xét mối quan hệ giữa việc bán phá giá hàng hoá vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Nghị định 90/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 04/08/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 90/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 90/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 90/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 90/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 90/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật