Quyết định 122/2005/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 122/2005/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 122/2005/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Y tế thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 122/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 15/07/2005 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 122/2005/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Y tế thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI TỈNH YÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 95/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2000 của UBND tỉnh Yên ...
 • Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI TỈNH YÊN BÁI
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 4. Tái định cư
 • Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ
 • Chương 2. BỒI THƯỜNG ĐẤT
 • Điều 6. Nguyên tắc bồi thường
 • Điều 7. Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường
 • Điều 8. Điều kiện để được bồi thường đất
 • Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại
 • Điều 10. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
 • Điều 11. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân
 • Điều 12. Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức
 • Điều 13. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở
 • Điều 14. Xử lý một số trường hợp cụ thể về đất ở
 • Điều 15. Bồi thường đất ở đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất
 • Điều 16. Bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang ...
 • Điều 17. Xử lý các trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường
 • Chương 3. BỒI THƯỜNG TÀI SẢN
 • Điều 18. Nguyên tắc bồi thường tài sản
 • Điều 19. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất
 • Điều 20. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình
 • Điều 21. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 22. Bồi thường về di chuyển mồ mả
 • Điều 23. Bồi thường đối với công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu
 • Điều 24. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi
 • Điều 25. Xử lý tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 26. Bồi thường cho người lao động do ngừng việc
 • Chương 4. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
 • Điều 27. Hỗ trợ di chuyển
 • Điều 28. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất
 • Điều 29. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm
 • Điều 30. Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 31. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
 • Điều 32. Hỗ trợ khác
 • Chương 5. TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 33. Lập và thực hiện dự án tái định cư
 • Điều 34. Bố trí tái định cư
 • Điều 35. Điều kiện bắt buộc đối với khu tái định cư
 • Điều 36. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất và đời sống tại khu tái định cư
 • Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở
 • Điều 38. Tái định cư đối với dự án đặc biệt
 • Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 41. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án
 • Điều 42. Thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ
 • Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 44. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh
 • Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 46. Trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
 • Điều 47. Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
 • Điều 48. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 49. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • Điều 50. Điều khoản thi hành
 • BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI TỈNH YÊN BÁI
 • Phần I. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH – VẬT KIẾN TRÚC
 • I. CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KIÊN CỐ:
 • II. CÁC CÔNG TRÌNH CÓ THỂ THÁO DỠ DI CHUYỂN:
 • III. GIÁ CÁC KẾT CẤU XÂY DỰNG
 • IV. CÁC VẬT KIẾN TRÚC:
 • Phần II. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, CÂY CỐI, HOA MÀU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 122/2005/QĐ-UBND để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 122/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 122/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 122/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 122/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật