Luật Hàng hải 1990

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Hàng hải 1990

Tiêu đề: Luật Hàng hải 1990 Số hiệu: 42-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 30/06/1990 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Luật Hàng hải 1990

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Chương 2: TÀU BIỂN
 • Mục A: TÀU BIỂN VIỆT
 • Mục A: TÀU BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 8
 • Điều 9
 • Điều 10
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Điều 15
 • Điều 16
 • Mục B: AN TOÀN HÀNG HẢI VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Mục C: KIỂM TRA DUNG TÍCH TẦU BIỂN
 • Điều 25.
 • Mục D: TÀI LIỆU CỦA TẦU
 • Điều 26
 • Mục E: CÁC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TẦU BIỂN
 • Điều 27
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Điều 34
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Điều 37
 • CHƯƠNG 3 THUYỀN BỘ
 • Điều 38
 • Điều 39. Thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam phải là công dân Việt Nam. Trong các trường hợp ...
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Điều 42
 • Điều 43
 • Điều 44
 • Điều 45
 • Điều 46
 • Điều 47
 • Điều 48
 • Điều 49
 • Điều 50
 • Điều 51
 • Điều 52
 • Điều 53
 • Điều 54
 • Điều 55
 • Điều 56
 • Chương 4: CẢNG BIỂN VÀ CẢNG VỤ
 • Điều 57
 • Điều 58
 • Điều 59
 • Điều 60
 • Chương 5: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ
 • Mục A: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 61
 • Điều 62
 • Điều 63
 • Điều 64
 • Điều 65
 • Điều 66
 • Mục B: BỐC HÀNG
 • Điều 67
 • Điều 68
 • Điều 69
 • Điều 70
 • Điều 71
 • Điều 72
 • Điều 73
 • Điều 74
 • Điều 75
 • Điều 76
 • Điều 77
 • Điều 78
 • Điều 79
 • Mục C: VẬN ĐƠN
 • Điều 80
 • Điều 81
 • Điều 82
 • Điều 83
 • Điều 84
 • Điều 85
 • Điều 86
 • Điều 87
 • Điều 88
 • Mục D: THỰC HIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ
 • Điều 89
 • Điều 90
 • Mục E: DỠ HÀNG VÀ TRẢ HÀNG
 • Điều 91
 • Điều 92
 • Điều 93
 • Điều 94
 • Điều 95
 • Điều 96
 • Điều 97
 • Mục G: CƯỚC PHÍ VÀ PHỤ PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Điều 98
 • Điều 99
 • Điều 100
 • Mục H: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
 • Điều 101
 • Điều 102
 • Điều 103
 • Điều 104
 • Điều 105
 • Điều 106
 • Điều 107
 • Mục I: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯƠNG TỔN THẤT HÀNG HOÁ
 • Điều 108
 • Điều 109
 • Điều 110
 • Điều 111
 • Điều 112
 • Mục K: CẦM GIỮ HÀNG HOÁ
 • Điều 113
 • Điều 114
 • Điều 115
 • Chương 6: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ
 • Điều 116
 • Điều 117
 • Điều 118
 • Điều 119
 • Điều 120
 • Điều 121
 • Điều 122
 • Điều 123
 • Điều 124
 • Điều 125
 • Điều 126
 • Điều 127
 • Điều 128
 • Điều 129
 • Điều 130
 • Chương 7: HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TẦU
 • Điều 131
 • Điều 132
 • Điều 133
 • Điều 134
 • Điều 135
 • Điều 136
 • Điều 137
 • Điều 138
 • Điều 139
 • Điều 140
 • Điều 142
 • Chương 8: ĐẠI LÝ TẦU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI
 • Mục A: ĐẠI LÝ TẦU BIỂN
 • Điều 143
 • Điều 144
 • Điều 145
 • Điều 146
 • Điều 147
 • Điều 148
 • Điều 149
 • Mục B: MÔI GIỚI HÀNG HẢI
 • Điều 150
 • Điều 151
 • Điều 152
 • Chương 9: HOA TIÊU HÀNG HẢI
 • Điều 153
 • Điều 154
 • Điều 155
 • Điều 156
 • Điều 157
 • Điều 158
 • Chương 10: LAI DẮT TRÊN BIỂN
 • Điều 159
 • Điều 160
 • Điều 161
 • Điều 162
 • Điều 163
 • Chương 11: CỨU HỘ HÀNG HẢI
 • Điều 164
 • Điều 165
 • Điều 166
 • Điều 167
 • Điều 168
 • Điều 169
 • Điều 170
 • Điều 171
 • Điều 172
 • Điều 173
 • Điều 174
 • Chương 12: TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
 • Điều 175
 • Điều 176
 • Điều 177
 • Điều 178
 • Điều 179
 • Điều 180
 • Điều 181
 • Chương 13: TAI NẠN ĐÂM VA
 • Điều 182
 • Điều 183
 • Điều 184
 • Điều 185
 • Điều 186
 • Chương 14: TỔN THẤT CHUNG
 • Điều 187
 • Điều 188
 • Điều 189
 • Điều 190
 • Điều 191
 • Điều 192
 • Điều 193
 • Chương 15: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ TẦU
 • Điều 194
 • Điều 195
 • Điều 196
 • Điều 197
 • Điều 198
 • Điều 199
 • Chương 16: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI
 • Mục A: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 200
 • Điều 201
 • Điều 202
 • Điều 203
 • Điều 204
 • Điều 205
 • Điều 206
 • Điều 207
 • Điều 208
 • Điều 209
 • Mục B: GIÁ TRỊ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
 • Điều 210
 • Điều 211
 • Điều 212
 • Mục C: CHUYỂN GIAO QUYỀN THEO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI
 • Điều 213
 • Điều 214
 • Điều 215
 • Mục D: BẢO HIỂM BAO
 • Điều 216
 • Điều 217
 • Điều 218
 • Mục E: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI
 • Điều 219
 • Điều 220
 • Điều 221
 • Điều 222
 • Điều 223
 • Điều 224
 • Điều 225
 • Điều 226
 • Điều 227
 • Điều 228
 • Điều 229
 • Điều 230
 • Mục G: THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG KHI CÓ NGƯỜI THỨ BA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TỔN THẤT
 • Điều 231
 • Điều 232
 • Điều 233
 • Mục H: TỪ BỎ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Điều 234
 • Điều 235
 • Điều 236
 • Điều 237
 • Điều 238
 • Điều 239
 • Mục I: THANH TOÁN TIỀN BỒI THƯỜNG
 • Điều 240
 • Chương 17: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÀNG HẢI
 • Điều 241
 • Điều 242
 • Chương 18: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 243
 • Điều 244
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Hàng hải 1990 để xử lý:

Tin tức về Luật Hàng hải 1990

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Hàng hải 1990

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Hàng hải 1990

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Hàng hải 1990

Đang cập nhật