Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Tiêu đề: Luật Tổ chức Quốc hội 1992 Số hiệu: 66-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 15/04/1992 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Luật Tổ chức Quốc hội 1992

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Chương 2: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Điều 8
 • Điều 9
 • Điều 10
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Điều 15
 • Điều 16
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Chương 3: HỘI ĐỒNG DÂ TỘC VÀ CÁC UỶ BAN CUẢ QUỐC HỘI
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Điều 34
 • Chương 4: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Điều 37
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Điều 42
 • Điều 43
 • Điều 44
 • Điều 45
 • Điều 46
 • Điều 47
 • Điều 48
 • Điều 49
 • Điều 50
 • Điều 51
 • Điều 52
 • Chương 5: KỲ HỌP QUỐC HỘI
 • Điều 53
 • Điều 54
 • Điều 55
 • Điều 56
 • Điều 57
 • Điều 58
 • Điều 59
 • Điều 60
 • Điều 61
 • Điều 62
 • Điều 63
 • Điều 64
 • Điều 65
 • Điều 66
 • Điều 67
 • Điều 68
 • Điều 69
 • Điều 70
 • Điều 71
 • Điều 72
 • Điều 73
 • Điều 74
 • Điều 75
 • Điều 76
 • Điều 77
 • Điều 78
 • Chương 6: BỘ MÁY GIÚP VIỆC VÀ NGÂN SÁCH CUẢ QUỐC HỘI
 • Điều 79
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 81
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội 1992 để xử lý:

Tin tức về Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Tổ chức Quốc hội 1992

Đang cập nhật