Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

Tiêu đề: Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993 Số hiệu: 13-L/CTN Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh Ngày ban hành: 17/04/1993 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

 • PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Những bản án, quyết định dân sự của Toà án.
 • Điều 2 Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Toà án.
 • Điều 3 Những bản án, quyết định được thi hành.
 • Điều 4 Thẩm quyền ra quyết định thi hành án.
 • Điều 5 Căn cứ để thi hành án.
 • Điều 6 Biện pháp thi hành án.
 • Điều 7 Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và ...
 • Điều 8 Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có liên quan đến việc thi hành án.
 • Điều 9 Kiểm sát việc thi hành án.
 • Điều 10 Quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự và tổ chức việc thi hành án dân sự.
 • Điều 11 Quản lý Nhà nước về công tác thi hành và tổ chức việc thi hành quyết định về tài sản trong bản ...
 • Chương 2: CHẤP HÀNH VIÊN, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
 • Điều 12 Chấp hành viên.
 • Điều 13 Nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên.
 • Điều 14 Trách nhiệm của chấp hành viên.
 • Điều 15 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chấp hành viên, Chấp hành viên trưởng.
 • Điều 16 Chế độ đối với chấp hành viên.
 • Điều 17 Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự và tổ chức việc thi hành án dân sự.
 • Chương 3: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN
 • Điều 18 Cấp bản sao bản án, quyết định.
 • Điều 19 Quyền yêu cầu thi hành án.
 • Điều 20 Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án.
 • Điều 21 Thời hiệu thi hành án.
 • Điều 22 Tự nguyện thi hành án và cưỡng chế thi hành án.
 • Điều 23 Chi phí cưỡng chế thi hành án.
 • Điều 24 Hoãn thi hành án.
 • Điều 25 Tạm đình chỉ thi hành án.
 • Điều 26 Đình chỉ thi hành án.
 • Điều 27 Trả lại đơn yêu cầu thi hành án.
 • Điều 28 Gửi các quyết định về thi hành án.
 • Chương 4: CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
 • Điều 29 Kê biên tài sản.
 • Điều 30 Tài sản không được kê biên.
 • Điều 31 Định giá tài sản đã kê biên.
 • Điều 32 Giao bảo quản tài sản kê biên.
 • Điều 33 Biên bản kê biên, giao bảo quản tài sản.
 • Điều 34 Bán đấu giá tài sản đã kê biên.
 • Điều 35 Xử lý tài sản đã tịch thu.
 • Điều 36 Bán đấu giá nhà.
 • Điều 37 Thứ tự thanh toán tiền bán tài sản.
 • Điều 38 Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 • Điều 39 Thực hiện quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 • Điều 40 Trừ vào tài sản của người phải thi hành án đang do người khác giữ.
 • Điều 41 Cưỡng chế giao đồ vật.
 • Điều 42 Cưỡng chế trả nhà.
 • Điều 43 Cưỡng chế chấm dứt hành vi trái pháp luật.
 • Chương 5: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HÀNH VI TRÁI PHÁP LUẬT CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN, CHẤP HÀNH VIÊN ...
 • Điều 44 Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan thi hành án, chấp hành viên.
 • Điều 45 Kháng nghị quyết định thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án và quyết định của chấp hành ...
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 46 Khen thưởng.
 • Điều 47 Xử lý vi phạm.
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 48 Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1993 và thay thế Pháp lệnh thi hành án dân sự ...
 • Điều 49 Các quy định của Pháp lệnh này cũng được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt ...
 • Điều 50 Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết thi hành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

Đang cập nhật