Nghị định 92/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 92/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 92/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội Số hiệu: 92/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 12/07/2005 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 92/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92/2005/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô
 • Điều 3. Chính sách xây dựng, phát triển Thủ đô
 • Điều 4. Phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm trong đầu tư, xây dựng, phát triển Thủ đô
 • Chương 2: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ - XÃ HỘI
 • MỤC 1: PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 • Điều 5. Phát triển các ngành dịch vụ
 • Điều 6. Phát triển các ngành công nghiệp
 • Điều 7. Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành
 • MỤC 2: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Điều 8. Phát triển giáo dục đại học và trên đại học
 • Điều 9. Phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, dạy nghề của Thủ đô
 • MỤC 3: PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 10. Phát triển khoa học và công nghệ
 • Điều 11. Tạo lập thị trường công nghệ
 • MỤC 4: PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
 • Điều 12. Phát triển văn hoá
 • Điều 13. Củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế
 • Điều 14. Phát triển thể dục, thể thao
 • Chương 3: QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA THỦ ĐÔ
 • MỤC 1: QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
 • Điều 15. Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng
 • Điều 16. Các biện pháp thực hiện quản lý và xây dựng nhà ở
 • MỤC 2: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, DÂN CƯ VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 17. Quản lý đất đai
 • Điều 18. Quản lý dân cư trên địa bàn
 • Điều 19. Tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường
 • MỤC 3: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
 • Điều 20. Quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 21. Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Chương 4: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ
 • Điều 22. Đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 23. Tạm ứng vốn nhàn rỗi và quy định mức thu phí, lệ phí
 • Điều 24. Phân cấp quản lý đầu tư
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành Nghị định
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành

Ngày 12/7/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nghị định 92/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội như cơ chế, chính sách, phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hoá - xã hội, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng và phát triển Thủ đô.

Các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp với HĐND, UBND thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp cụ thể để phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định về các chính sách, biện pháp tài chính, tiền tệ để xây dựng Hà Nội trở thành Trung tâm tài chính tiền tệ của khu vực và cả nước.

Trong khi đó, Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, trong đó xác định rõ phần quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Thủ đô, lấy ý kiến tham gia của UBND thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Nghị định 92/2005/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của UBND thành phố Hà Nội như: Quyết định số lượng các tổ chức phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức này; Quyết định các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với thực tế và tình hình quản lý tại địa phương, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố...

Nghị định 92/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 92/2005/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 92/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 92/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 92/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 92/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật