Nghị định 84-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 84-CP

Tiêu đề: Nghị định 84-CP năm 1996 Hướng dẫn Luật dầu khí Số hiệu: 84-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt Ngày ban hành: 17/12/1996 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Nghị định 84-CP năm 1996 Hướng dẫn Luật dầu khí

 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.- Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành Luật dầu khí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội ...
 • Điều 2.- Nghị định này được áp dụng đối với các hoạt động tìm kiếm, thăm do dầu khí; phát triển mỏ dầu ...
 • Điều 3.- Các tổ chức, cá nhân được Nhà nước Việt
 • Điều 4.- Các từ ngữ đã định nghĩa tại Điều 3 Luật dầu khí được áp dụng trong Nghị định này. Ngoài ra ...
 • Chương 2 HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 5.- Trước khi tiến hành các hoạt động tìm kiếm thăm dò, Nhà thầu phải lập đề án tổng thể, chi tiết ...
 • Điều 6.- Trong trường hợp tự tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu ...
 • Điều 7.- Tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động dầu khí, phải áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về ...
 • Điều 8.- Tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành các hoạt động dầu khí phải xây dựng và trình cơ quan có ...
 • Điều 9.- Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải thực hiện các công việc có liên quan đến ...
 • Điều 10.- Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiệt ...
 • Điều 11.- Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên, tài ...
 • Điều 12.- Tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý, xã hội của nơi tiến hành các hoạt động dầu khí, cơ quan quản ...
 • Điều 13.- Trong khi tiến hành khoan, Tổ chức, cá nhân phải thực hiện các quy định
 • Điều 14.- Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác dầu khí phải tuân thủ các quy định trong Quy chế khai ...
 • Điều 15.- Chính phủ Việt Nam có quyền sử dụng các thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động dầu khí ...
 • Điều 16.- Nhà thầu phải lập chương trình, kế hoạch tháo dỡ các công trình cố định và trình Tổng công ...
 • Điều 17.- Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khi phải mua bảo hiểm phù hợp quy định của pháp ...
 • Điều 18.- Tổng công ty dầu khí Việt
 • Điều 19.- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, báo cáo về hoạt động dầu khí cho Tổng ...
 • Điều 20.- Các báo cáo và thông tin phải được giữ bí mật theo quy định của pháp luật.
 • Chương 3 HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
 • Điều 21.- Hợp đồng mẫu quy định tại Điều 15 Luật dầu khí chỉ bao gồm những nội dung cơ bản. Tuỳ thuộc ...
 • Điều 22.- Tổng công ty dầu khí Việt
 • Điều 23.- Tổng công ty dầu khí Việt
 • Điều 24.- Trong thông báo gọi thầu, Tổng công ty dầu khí Việt
 • Điều 25.- Tổ chức, cá nhân muốn tham gia dự thầu phải gửi hồ sơ bao gồm: Đơn xin tham gia, chứng chỉ ...
 • Điều 26.- Tổ chức, cá nhân trúng thầu hoặc được lựa chọn làm đối tác sẽ được quyền ký kết hợp đồng dầu ...
 • Điều 27.- Giai đoạn tìm kiếm thăm dò quy định tài Điều 17 Luật dầu khí có thể được chia thành các giai ...
 • Điều 28.- Nhà thầu phải hoàn trả diện tích tìm kiếm thăm dò
 • Điều 29.- Nhà thầu và Tổng công ty dầu khí Việt Nam phải thoả thuận chương trình công việc trong giai ...
 • Điều 30.- Trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò, nếu nhà thầu có kế hoạch tiến hành phát triển mỏ và khai ...
 • Điều 31.- Sau khi phát hiện thấy dầu khí, Nhà thầu phải thông báo kịp thời và báo cáo các kết quả nghiên ...
 • Điều 32.- Trong giai đoạn khai thác dầu khí, Nhà thầu có thể sử dụng dầu khí sản xuất được của diện tích ...
 • Điều 33.- Trong quá trình khai thác dầu khí, Nhà thầu phải nộp các báo cáo về sản lượng khai thác, thành ...
 • Điều 34.- Nhà thầu có thể sử dụng khí đồng hành khai thác được trong diện tích hợp đồng làm nhiên liệu ...
 • Điều 35.- Trong trường hợp mỏ dầu khí vượt quá phạm vi của diện tích hợp đồng dầu khí thì Tổng công ty ...
 • Điều 36.- Trong trường hợp mỏ dầu khí của diện tích hợp đồng dầu khí kéo dài sang diện tích của các hợp ...
 • Điều 37.- Tổng công ty dầu khí Việt
 • Chương 4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 38.- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí được quyền ký kết các hợp đồng mua vật tư thiết ...
 • Điều 39.- Nhà thầu phải có Nội quy lao động, thang bảng lương, trả thưởng, phụ cấp và các chế độ khác ...
 • Điều 40. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động dầu khí phải sử dụng tối đa số lao động là người ...
 • Điều 41. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất đối ...
 • Điều 42.- Tổ chức, cá nhân nước ngoài ký kết các hợp đồng dịch vụ với Nhà thầu và Nhà thầu phụ được phép ...
 • Chương 5 THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Điều 43.- Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác dầu phải nộp thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên đối với ...
 • Điều 44.- Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác khí thiên nhiên phải nộp thuế tài nguyên.
 • Điều 45.- Trong trường hợp Tổng công ty dầu khí Việt
 • Điều 46.- Thuế tài nguyên được thu bằng dầu khí hoặc bằng tiền, hoặc một phần bằng tiền và một phần bằng ...
 • Điều 47.- Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô là giá FOB tại điểm giao nhận theo công bố giá của ...
 • Điều 48.- Thuế tài nguyên được tạm nộp theo tháng dựa trên sản lượng khai thác dầu khí của tháng trước ...
 • Điều 49.- Nếu thuế tài nguyên được thu bằng dầu khí thì địa điểm nộp thuế là điểm giao nhận.
 • Chương 6 THUẾ LỢI TỨC, CÁC LOẠI THUẾ KHÁC VÀ LỆ PHÍ
 • Điều 50.- Tổ chức, cá nhân tiến hành tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phải nộp thuế lợi tức theo ...
 • Điều 51.- Việc xem xét giảm hoặc miễn thuế lợi tức theo quy định tại Điều 33 Luật dầu khí được thực hiện ...
 • Điều 52.- Căn cứ tính thuế lợi tức là tổng lợi tức chịu thuế trong kỳ nộp thuế và thuế suất đã quy định ...
 • Điều 53.- Tổng doanh thu để tính lợi tức chịu thuế là toàn bộ giá trị của dầu khí đã bán hoặc định đoạt ...
 • Điều 54.- Các chi phí không được tính vào chi phí được thu hồi
 • Điều 55.- Thuế lợi tức được thu bằng tiền, đồng tiền nộp thuế là Đôla Mỹ hoặc bằng tiền tự do chuyển ...
 • Điều 56.- Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động dầu khí phải nộp các loại thuế, lệ phí ...
 • Chương 7 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 57.- Chính phủ Việt
 • Điều 58.- Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí quyết định việc phân định, điều chỉnh giới hạn các lô tìm ...
 • Điều 59.- Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí xem xét, trình Chính phủ Việt Nam chuẩn y hợp đồng dầu ...
 • Điều 60.- Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí trong phạm vi quyền hạn của mình ban hành các văn bản hướng ...
 • Điều 61.- Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí quyết định các vấn đề
 • Điều 62.- Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các ngành và địa phương về ...
 • Điều 63.- Để bảo đảm cho việc tiến hành các hoạt động dầu khí, các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân ...
 • Chương 8 THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 64.- Thanh tra các hoạt động dầu khí là thanh tra chuyên ngành nhằm bảo đảm việc chấp hành Luật ...
 • Điều 65.- Để thực hiện nhiệm vụ, đoàn thanh tra có các quyền hạn
 • Điều 66.- Quyết định của đoàn thanh tra được thông báo cho đối tượng chịu sự thanh tra, trong đó ghi ...
 • Điều 67.- Nếu quyết định của đoàn thanh tra không được đối tượng chịu sự thanh tra tự nguyện thi hành ...
 • Điều 68.- Khi tiến hành thanh tra, đoàn thanh tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách ...
 • Chương 9 XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 69.- Mức phạt đối với các vi phạm quy định tại Điều 43 Luật dầu khí được chi tiết
 • Điều 70.- Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí ra quyết định về việc xử lý các vi phạm và mức phạt quy ...
 • Điều 71.- Thẩm quyền xử lý các vi phạm trên đây được quy định
 • Chương 10 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 72.- Hiệp định thành lập Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro và các hợp đồng dầu khí đã ký ...
 • Điều 73.- Các cơ quan quản lý Nhà nước, trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng ...
 • Điều 74.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định liên quan đến hoạt động dầu khí trước ...
 • Điều 75.- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 84-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 84-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 84-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 84-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 84-CP

Đang cập nhật