Thông tư 46/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 46/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 46/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 46/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 08/06/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 46/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/2005/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
 • 2. Những quy định chung.
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1. Kiểm kê đánh giá tài sản và vốn hiện có.
 • 2. Bàn giao tài sản, rừng trồng, vườn cây lâu năm, giá trị đầu tư khai hoang cải tạo đất của các nông ...
 • 3.Về sử dụng tiền thanh lý vườn cây, rừng trồng, đàn gia súc, để lại để đầu tư cho thâm canh, trồng lại ...
 • 4.Việc hỗ trợ nông trường đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội.
 • 5. Việc hỗ trợ Công ty Lâm nghiệp đảm nhận một phần chức năng, nhiệm vụ xã hội, an ninh quốc phòng và ...
 • 6. Việc hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên nghèo kiệt.
 • III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Ngày 08/06/2005, Bộ tài chính ban hành Thông tư 46/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

- Các nông, lâm trường là công ty nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là quy chế tài chính công ty nhà nước) và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Các nông, lâm trường thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích: sản phẩm, dịch vụ công ích được nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu thực hiện theo Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Các nông, lâm trường được thành lập mới hoặc sáp nhập, giải thể, hợp nhất, chia, tách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước và Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, và giải thể công ty Nhà nước.

- Các nông, lâm trường thực hiện cổ phần hoá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Các nông, lâm trường thực hiện giao cho tập thể người lao động; bán hoặc chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng (gọi tắt là Ban quản lý rừng) thực hiện cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2001 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 46/2005/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 46/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 46/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 46/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 46/2005/TT-BTC

Đang cập nhật