Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Tiêu đề: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 Số hiệu: 57-L/CTN Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh Ngày ban hành: 10/05/1997 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương 2: CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT
 • Điều 5. Căn cứ tính thuế
 • Điều 6. Thu nhập chịu thuế
 • Điều 7. Xác định thu nhập chịu thuế
 • Điều 8. Doanh thu
 • Điều 9. Chi phí
 • Điều 10. Thuế suất
 • Chương 3: KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh
 • Điều 12. Kê khai thuế
 • Điều 13. Nộp thuế
 • Điều 14. Quyết toán thuế
 • Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
 • Điều 16. Quyền ấn định thu nhập chịu thuế
 • Chương 4: MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 17. Miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh mới thành lập
 • Điều 18. Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh trong nước trong trường hợp đầu tư xây dựng dây ...
 • Điều 19. Hoàn thuế cho số thu nhập tái đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ...
 • Điều 20. Miễn thuế cho cơ sở kinh doanh di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác
 • Điều 21. Miễn thuế, giảm thuế cho các trường hợp khác
 • Điều 22. Chuyển lỗ
 • Điều 23. Xét miễn thuế, giảm thuế
 • Chương 5: XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG
 • Điều 24. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế
 • Điều 25. Thẩm quyền của cơ quan thuế trong việc xử lý vi phạm về thuế
 • Điều 26. Xử lý vi phạm đối với cán bộ thuế và cá nhân khác
 • Điều 27. Khen thưởng
 • Chương 6: KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU
 • Điều 28. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế
 • Điều 29. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế
 • Chương 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33
 • Điều 34
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 để xử lý:

Tin tức về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Đang cập nhật