Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT

Tiêu đề: Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT về Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 3031/1997/QĐ-BNNPTNT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng Ngày ban hành: 20/11/1997 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT về Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại ...
 • Điều 2. Bản quy chế này được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày ...
 • Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Cục trưởng Cục Phát triển Lâm nghiệp, Viện ...
 • QUY CHẾ XÁC ĐỊNH RANH GIỚI VÀ CẮM MỐC CÁC LOẠI RỪNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Về ranh giới và cắm mốc.
 • Điều 3. Căn cứ xác định ranh giới các loại rừng
 • Chương 2: NỘI DUNG XÁC ĐỊNH RANH GIỚI VÀ CẮM MỐC CÁC LOẠI RỪNG
 • Điều 4. Đơn vị để xác định ranh giới và cắm mốc
 • Điều 5. Xác định ranh giới
 • Điều 6. Bổ sung và chỉnh lý
 • Điều 7. Phân loại và quy cách mốc.
 • Điều 8. Vị trí cắm mốc
 • Điều 9. Nội dung ghi trên mốc
 • Điều 10. Hồ sơ ranh giới khu rừng.
 • Điều 11. Kinh phí xác định ranh giới và cắm mốc
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, CẮM MỐC VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ HỆ HỐNG MỐC GIỚI
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Điều 13. Quản lý bảo vệ hệ thống mốc giới và hồ sơ mốc giới.
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng ...
 • Điều 15. Mốc là tài sản Nhà nước, việc quản lý, bảo vệ mốc giới phải tuân thủ các quy định về quản lý ...
 • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH RANH GIỚI VÀ CẮM MỐC CÁC LOẠI RỪNG
 • Bước 1.- Thu thập tài liệu và bản đồ.
 • Bước 2.- Chuyển hệ thống đường ranh giới lên bản đồ nền và thiết kế sơ bộ mạng lưới mốc giới.
 • Bước 3.- Xác định ranh giới vị trí mốc ngoài thực địa.
 • Bước 4.-Công tác nội nghiệp lập hồ sơ ranh giới khu rừng.
 • Bước 5: Xác nhận pháp lý trong hồ sơ ranh giới các khu rừng.
 • Bước 6.- Cắm mốc ở thực địa
 • MẪU 1 BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU
 • MẪU 2 BIÊN BẢN XÁC NHẬN MÔ TẢ ĐƯỜNG RANH GIỚI KHU RỪNG
 • MẪU 3 BIÊN BẢN XÁC NHẬN MÔ TẢ ĐOẠN RANH GIỚI KHU RỪNG
 • MẪU 4 BIÊN BẢN XÁC NHẬN SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MỐC GIỚI
 • MẪU 5 BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU
 • MẪU 6 BẢNG THỐNG KÊ CÁC KHU RỪNG TỰ NHIÊN
 • MẪU SỐ 7 HỒ SƠ RANH GIỚI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT

Đang cập nhật