Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Tiêu đề: Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998 Số hiệu: 07/1998/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 20/08/1998 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 07/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ KÝ KẾT VÀ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc ký kết điều ước quốc tế
 • Điều 4. Phân loại điều ước quốc tế
 • Chương 2: KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 • Điều 5. Đề xuất đàm phán và ký điều ước quốc tế
 • Điều 6. Thẩm quyền quyết định việc đàm phán và ký điều ước quốc tế
 • Điều 7. Đàm phán và ký điều ước quốc tế không cần giấy uỷ quyền
 • Điều 8. Uỷ quyền đàm phán và ký điều ước quốc tế
 • Điều 9. Đề nghị phê chuẩn hoặc phê duyệt
 • Điều 10. Phê chuẩn điều ước quốc tế
 • Điều 11. Phê duyệt điều ước quốc tế
 • Điều 12. Gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên
 • Điều 13. Ngôn ngữ điều ước quốc tế
 • Điều 14. Hình thức văn bản điều ước quốc tế
 • Điều 15. Bảo lưu đối với điều ước quốc tế
 • Điều 16. Rút bảo lưu đối với điều ước quốc tế
 • Điều 17. Hiệu lực của điều ước quốc tế
 • Chương 3: CÔNG BỐ, LƯU CHIỂU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 • Điều 18. Lưu trữ điều ước quốc tế
 • Điều 19. Sao lục điều ước quốc tế
 • Điều 20. Công bố điều ước quốc tế
 • Điều 21. Đăng ký điều ước quốc tế
 • Điều 22. Lưu chiểu điều ước quốc tế
 • Chương 4: THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 • Điều 23. Tuân thủ điều ước quốc tế
 • Điều 24. Bảo đảm việc thực hiện điều ước quốc tế
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn điều ước quốc tế
 • Điều 26. Căn cứ đình chỉ hiệu lực và bãi bỏ điều ước quốc tế
 • Điều 27. Thẩm quyền quyết định việc đình chỉ hiệu lực và bãi bỏ điều ước quốc tế
 • Điều 28. Đề nghị về việc đình chỉ hoặc bãi bỏ hiệu lực điều ước quốc tế
 • Điều 29. Giải thích nội dung điều ước quốc tế
 • Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 • Điều 30. Nội dung quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế
 • Điều 31. Cơ quan quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế
 • Điều 32. Giám sát việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế
 • Điều 33. Xử lý vi phạm
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Thoả thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của các tổ chức chính trị ...
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Đang cập nhật