Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Bộ Nội Vụ - Văn Phòng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ Người ký: Đặng Quốc Tiến, Nguyễn Văn Lâm Ngày ban hành: 06/05/2005 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Bộ Nội Vụ - Văn Phòng Chính Phủ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • I. HƯỚNG DẪN CHUNG
 • 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • 2. Thể thức văn bản
 • 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
 • 4. Phông chữ trình bày văn bản
 • II. THỂ THỨC VĂN BẢN
 • 1. Quốc hiệu
 • 2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 • 3. Số, ký hiệu của văn bản
 • 4. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 • 5. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
 • 6. Nội dung văn bản
 • 7. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
 • 8. Dấu của cơ quan, tổ chức
 • 9. Nơi nhận
 • 10. Dấu chỉ mức độ khẩn, mật
 • 11. Các thành phần thể thức khác
 • 12. Thể thức bản sao
 • III. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
 • 1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản
 • 2. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1: BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
 • PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
 • Ghi chú
 • PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN
 • Ghi chú
 • PHỤ LỤC 4: MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
 • PHỤ LỤC 5: MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
 • MẪU 1.1: NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
 • MẪU 1.2: NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 • MẪU 1.3: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP
 • MẪU 1.4: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (BAN HÀNH ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ)
 • MẪU 1.5: QUYẾT ĐỊNH
 • MẪU 1.6: QUYẾT ĐỊNH
 • MẪU 1.7: CHỈ THỊ
 • MẪU 1.8 THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG
 • MẪU 1.9 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 • MẪU 3.1 BẢN SAO VĂN BẢN
 • MẪU 2.1: QUYẾT ĐỊNH (CÁ BIỆT) (QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP)
 • MẪU 2.2 QUYẾT ĐỊNH (CÁ BIỆT) (BAN HÀNH, PHÊ DUYỆT MỘT VĂN BẢN KHÁC
 • MẪU VĂN BẢN KHÁC
 • MẪU 2.3: CÔNG VĂN HÀNH CHÍNH
 • MẪU 2.4: CÁC HÌNH THỨC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH KHÁC
 • MẪU 3.1 BẢN SAO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Đang cập nhật