Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT

Tiêu đề: Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 19/2005/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển Ngày ban hành: 15/06/2005 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG  ĐẠI HỌC ...
 • Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường ...
 • Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết ...
 • Điều 3.Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2.Vị trí, vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 3.Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 4. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 5.Kết hợp nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh
 • Điều 6.Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
 • Chương 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 7.Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ
 • Điều 8.Nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ
 • Điều 9.Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 10.Đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp
 • Điều 11.Giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 12.Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều l3.Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • Điều 14.Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
 • Điều 15.Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ
 • Điều l6.Thông tin khoa học và công nghệ
 • Điều 17.Nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
 • Điều 18.Sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường - chất lượng
 • Điều 19.Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường
 • Điều 20.Đánh giá nghiệm thu, công nhận, đăng ký và thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ...
 • Điều 21.Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ
 • Chương 4: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 22.Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 23.Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở trường đại học
 • Điều 24.Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường và Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động khoa học và ...
 • Điều 25.Trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 26.Trách nhiệm của hội đồng khoa học và đào tạo
 • Điều 27.Trách nhiệm của khoa, bộ môn
 • Điều 28.Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên
 • Điều 29.Viện, trung tâm nghiên cứu trong trường đại học
 • Điều 30.Doanh nghiệp trong trường đại học
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 31.Khen thưởng
 • Điều 32. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật