Thông tư liên tịch 892-TT/LB

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 892-TT/LB

Tiêu đề: Thông tư liên bộ 892-TT/LB 1982 hướng dẫn vấn đề tài chính và trả thưởng trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành Số hiệu: 892-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Chu Tam Thức, Đặng Hữu Ngày ban hành: 04/08/1982 Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên bộ 892-TT/LB 1982 hướng dẫn vấn đề tài chính và trả thưởng trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

 • I. VỀ TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM VÀ ÁP DỤNG THỬCÁC SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ
 • 1. Nội dung các khoản chi
 • 2. Nguồn kinh phí
 • 3. Lập dự toán
 • 4. Hạch toán quyết toán
 • II. VỀ VIỆC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN, SÁNG CHẾ
 • 1. Nội dung các khoản chi
 • 2. Nguồn kinh phí
 • 3. Lập dự toán
 • III. VỀ VIỆC TRẢ THƯỞNG SÁNG KIẾN, SÁNG CHẾ
 • A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 • 1. Đối tượng được trả thưởng
 • 2. Trách nhiệm tính toán lợi ích, xác định mức thưởng và trả thưởng.
 • 3. Nguyên tắc chung tính toán lợi ích và xác định mức thưởng.
 • B. TRẢ THƯỞNG CHO TÁC GIẢ Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ÁP DỤNG ĐẦU TIÊN
 • 1. Phương pháp tính toán lợi ích và xác định mức thưởng đối với sáng kiến, sáng chế có lợi ích tính được ...
 • 2. Phương pháp xác định lợi ích và mức thưởng đối với sáng kiến, sáng chế có lợi ích không tính được ...
 • 3. Nâng cao mức thưởng đối với sáng kiến, sáng chế mà tiền làm lợi không phản ánh đầy đủ giá trị của ...
 • 4. Một số quy định riêng về trả thưởng cho tác giả sáng chế.
 • 5. Thủ tục trả thưởng:
 • C. TRẢ THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH CHO NHỮNG NGƯỜI HỖ TRỢ TÁC GIẢ HOẶC NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC ÁP DỤNG LẦN ĐẦU SÁNG ...
 • D. TRẢ THƯỞNG BỔ SUNG CHO TÁC GIẢ Ở CƠ QUAN,ĐƠN VỊ ÁP DỤNG MỞ RỘNG
 • E. CÁC KHOẢN CHI CHO VIỆC TRẢ THƯỞNG, NGUỒN KINH PHÍ VÀ HẠCH TOÁN
 • 1. Các khoản chi
 • 2. Nguồn kinh phí và hạch toán
 • IV. VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ
 • 1. Nội dung các khoản chi
 • 2. Nguồn kinh phí: Tuỳ theo từng loại đơn vị (sản xuất kinh doanh , kiến thiết cơ bản, hành chính sự ...
 • V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • 1. Các ngành, các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thống nhất Thông tư này trong các cơ quan ...
 • 2. Hệ thống cơ quan tài chính các ngành, các cấp có trách nhiệm nghiên cứu và vận dụng đúng đắn thông ...
 • 3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những điều quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi ...
 • PHỤ LỤC 1 GIÁ TRỊ HỆ SỐ H1: HIỆU QUẢ KHẮC PHỤC HOẶC HIỆU QUẢ KỸ THUẬT
 • PHỤ LỤC 2 GIÁ TRỊ HỆ SỐ H2: KHỐI LƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 • PHỤ LỤC 3 GIÁ TRỊ HỆ SỐ H3: MỨC ĐỘ PHỨC TẠP CỦA NHIỆM VỤ KỸ THUẬT
 • PHỤ LỤC 4 GIÁ TRỊ HỆ SỐ H4: GIÁ TRỊ KHOA HỌC - KỸ THUẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 892-TT/LB để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 892-TT/LB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 892-TT/LB

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 892-TT/LB

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 892-TT/LB

Đang cập nhật