TRA CỨU BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU
Từ ngày
Đến ngày


Hiển thị 14125 kết quả trong biểu thuế ASEAN
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế suất ATIGA (%)
2015 2016 2017 2018
1 01 Chương 1 - Động vật sống
2 0101 Ngựa, lừa, la sống.
3 0101 - Ngựa:
4 0101 21 00 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
5 0101 29 00 - - Loại khác 0 0 0 0
6 0101 30 - Lừa:
7 0101 30 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
8 0101 30 90 - - Loại khác 0 0 0 0
9 0101 90 00 - Loại khác 0 0 0 0
10 0102 Động vật sống họ trâu bò.
11 0102 21 0 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
12 0102 29 - - Loại khác:
13 0102 29 10 - - - Gia súc đực (kể cả bò đực) 0 0 0 0
14 0102 29 90 - - - Loại khác 0 0 0 0
15 0102 - Trâu:
16 0102 31 00 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
17 0102 39 00 - - Loại khác 0 0 0 0
18 0102 90 - Loại khác:
19 0102 90 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
20 0102 90 90 - - Loại khác 0 0 0 0
21 0103 Lợn sống.
22 0103 10 00 - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
23 0103 - Loại khác:
24 0103 91 00 - - Trọng lượng dưới 50 kg 0 0 0 0
25 0103 92 00 - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên 0 0 0 0
26 0104 Cừu, dê sống.
27 0104 10 - Cừu:
28 0104 10 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
29 0104 10 90 - - Loại khác 0 0 0 0
30 0104 20 - Dê:
31 0104 20 10 - - Loại thuần chủng để nhân giống 0 0 0 0
32 0104 20 90 - - Loại khác 0 0 0 0
33 0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
34 0105 - Loại trọng lượng không quá 185 g:
35 0105 11 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus:
36 0105 11 10 - - - Để nhân giống 0 0 0 0
37 0105 11 90 - - - Loại khác 5 5 5 5
38 0105 12 - - Gà tây:
39 0105 12 10 - - - Để nhân giống 0 0 0 0
40 0105 12 90 - - - Loại khác 0 0 0 0
41 0105 13 - - Vịt, ngan:
42 0105 13 10 - - - Để nhân giống 0 0 0 0
43 0105 13 90 - - - Loại khác 0 0 0 0
44 0105 14 - - Ngỗng:
45 0105 14 10 - - - Để nhân giống 0 0 0 0
46 0105 14 90 - - - Loại khác 0 0 0 0
47 0105 15 - - Gà lôi:
48 0105 15 10 - - - Gà lôi để nhân giống 0 0 0 0
49 0105 15 90 - - - Loại khác 0 0 0 0
50 0105 - Loại khác: