Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Tiêu đề: Pháp lệnh Du lịch năm 1999 Số hiệu: 11/1999/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 08/02/1999 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Pháp lệnh Du lịch năm 1999

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 11/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 8 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ DU LỊCH
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Nhà nước Việt Nam xác định du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn ...
 • Điều 2 Pháp lệnh này điều chỉnh các hoạt động du lịch; xác định quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, ...
 • Điều 3 Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động du lịch; bảo đảm phát triển du lịch theo hướng du lịch văn ...
 • Điều 4 Nhà nước tôn trọng, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch; khuyến khích, tạo điều ...
 • Điều 5 Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; khuyến khích ...
 • Điều 6 Nhà nước có chính sách và biện pháp thực hiện quy hoạch phát triển du lịch và xúc tiến du lịch; ...
 • Điều 7 Nhà nước khuyến khích việc mở rộng hợp tác quốc tế về du lịch trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi ...
 • Điều 8 Nghiêm cấm mọi hoạt động du lịch làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, bản sắc văn hóa và thuần phong ...
 • Điều 9 Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ...
 • Điều 10 Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Chương 2: BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH
 • Điều 11 Tài nguyên du lịch gồm tài nguyên du lịch đang khai thác, tài nguyên du lịch chưa khai thác.
 • Điều 12 Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban ...
 • Điều 13 Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã ...
 • Điều 14 Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu ...
 • Điều 15 Việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng công trình tại các điểm du lịch, khu du lịch phải được thực ...
 • Điều 16 Nhà nước đầu tư cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên du lịch; ưu tiên đầu tư cho các dự án ...
 • Chương 3: XÚC TIẾN DU LỊCH
 • Điều 17 Nhà nước có chính sách và biện pháp đẩy mạnh xúc tiến du lịch theo các nội dung chủ yếu sau đây ...
 • Điều 18 Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào ...
 • Điều 19 Nhà nước có chính sách khuyến khích việc đóng góp tự nguyện bằng tiền của và công sức của các ...
 • Chương 4: KHÁCH DU LỊCH
 • Điều 20 Khách du lịch gồm khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế.
 • Điều 21 Khách du lịch có những quyền sau đây:
 • Điều 22 Khách du lịch có những nghĩa vụ sau đây:
 • Điều 23 Nhà nước áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn về tính mạng, ...
 • Chương 5: KINH DOANH DU LỊCH
 • Điều 24 Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh này và các quy ...
 • Điều 25 Các ngành nghề kinh doanh du lịch gồm có:
 • Điều 26 Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký kinh doanh các ngành nghề quy định tại Điều 25 của Pháp lệnh ...
 • Điều 27 Để thành lập doanh nghiệp du lịch, đăng ký kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân phải có đủ các ...
 • Điều 28 Thủ tục thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, tuyên bố phá sản doanh nghiệp du lịch, đăng ...
 • Điều 29 Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài ...
 • Điều 30 Để được doanh nghiệp phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh này và các điều ...
 • Điều 31
 • Điều 32 Người hành nghề cho khách du lịch quốc tế phải có Thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 • Điều 33 Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch phải có cơ sở lưu trú đủ điều kiện, tiêu chuẩn ...
 • Điều 34 Tổ chức, cá nhân kinh doanh đường bộ, đường thủy phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về phương ...
 • Điều 35 Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có các quyền sau đây:
 • Điều 36 Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có các nghĩa vụ sau đây:
 • Chương 6: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH
 • Điều 37 Nhà nước có chính sách và biện pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch với các nước, các tổ ...
 • Điều 38 Hợp tác quốc tế về du lịch có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Điều 39 Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của Việt Nam được tham gia các tổ chức du lịch quốc tế và ...
 • Điều 40 Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác về du lịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài ...
 • Chương 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH
 • Điều 41 Nội dung quản lý nhà nước về du lịch gồm:
 • Điều 42 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 • Điều 43 Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức ...
 • Điều 44 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ...
 • Điều 45 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc quản lý nhà nước về du lịch ...
 • Điều 46 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch ...
 • Điều 47 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, ...
 • Điều 48 Thanh tra du lịch là thanh tra chuyên ngành về du lịch.
 • Chương 8: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 49 Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát triển du lịch thì được khen thưởng theo quy định ...
 • Điều 50 Người nào có hành vi vi phạm quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về ...
 • Điều 51 Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch không có giấy phép, không đăng ký kinh doanh, kinh doanh ...
 • Điều 52 Mọi hành vi trái pháp luật nhằm cản trở hoạt động du lịch đều bị xử lý theo quy định của pháp ...
 • Chương 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53 Mọi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động du lịch tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...
 • Điều 54 Giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh du lịch được cấp trước ngày Pháp lệnh này có hiệu ...
 • Điều 55 Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1999.
 • Điều 56 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Du lịch năm 1999 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Đang cập nhật