Nghị định 40/1999/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 40/1999/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 40/1999/NĐ-CP về Công an xã Số hiệu: 40/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 23/06/1999 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 40/1999/NĐ-CP về Công an xã

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ CÔNG AN XÃ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Công an xã, Công an thị trấn ở những nơi không bố trí lực lượng Công an chính quy (sau đây gọi ...
 • Điều 2. Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng và ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm ...
 • Điều 3. Công an xã hoạt động theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật. Nghiêm ...
 • Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các đơn vị lực lượng ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ TRANG BỊ CỦA CÔNG AN XÃ
 • Điều 5. Công an xã có nhiệm vụ sau đây:
 • Điều 6. Công an xã có các quyền hạn sau đây:
 • Điều 7. Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân xã và Công an cấp trên về toàn bộ hoạt ...
 • Điều 8. Công an viên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, kế hoạch bảo đảm ...
 • Điều 9. Tổ chức Công an xã gồm có: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và công an viên.
 • Điều 10. Công dân Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, trong sạch, trung thành với Đảng ...
 • Điều 11. Công an xã được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và hướng ...
 • Chương 3: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN XÃ
 • Điều 12. Phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng Công xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được quy định ...
 • Điều 13. Trong thời gian tập trung huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ Công ...
 • Điều 14. Kinh phí cho hoạt động của Công an xã được bảo đảm từ các nguồn sau đây:
 • Chương 4: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng lực lượng Công an xã thì được khen thưởng ...
 • Điều 16. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên lập thành tích xuất sắc trong công tác ...
 • Điều 17. Người nào mạo danh Công an xã hoặc cản trở, chống đối Công an xã đang thi hành công vụ thì tuỳ ...
 • Điều 18. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn huy động, sử dụng Công an xã làm trái pháp luật thì tuỳ ...
 • Điều 19. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các cấp việc xây dựng lực lượng công ...
 • Điều 21. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Công an ...
 • Điều 22. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về Công an xã ...
 • Điều 23. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 40/1999/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 40/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 40/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 40/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 40/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật