Nghị định 91/1999/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 91/1999/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 91/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng Số hiệu: 91/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 04/09/1999 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 91/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 91/1999/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Thanh tra ngân hàng là Thanh tra Nhà nước chuyên ngành về ngân hàng, được tổ chức thành hệ thống ...
 • Điều 2. Đối tượng của Thanh tra ngân hàng là :
 • Điều 3. Mục đích hoạt động của Thanh tra ngân hàng là nhằm góp phần bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức ...
 • Điều 4. Nội dung hoạt động của Thanh tra ngân hàng gồm có :
 • Điều 5. Hoạt động của Thanh tra ngân hàng chỉ tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG
 • Điều 6. Thanh tra ngân hàng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
 • Điều 7. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra ngân hàng có những quyền hạn sau đây:
 • Điều 8. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra ngân hàng có trách nhiệm như sau:
 • Chương 3: TỔ CHỨC CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG
 • Điều 9. Hệ thống tổ chức Thanh tra ngân hàng bao gồm :
 • Điều 10. Thanh tra ngân hàng chịu sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm ...
 • Điều 11. Các chức vụ điều hành hoạt động Thanh tra ngân hàng gồm :
 • Điều 12. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị, Tổng Thanh tra Nhà ...
 • Điều 13. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 • Điều 14. Chánh Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 • Chương 4: THANH TRA VIÊN NGÂN HÀNG
 • Điều 15. Thanh tra viên ngân hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn các ngạch công chức ngành Thanh tra Nhà nước ...
 • Điều 16. Việc bổ nhiệm Thanh tra viên ngân hàng (cấp I) phải từ những công chức đã có ít nhất ba năm ...
 • Điều 17. Thanh tra viên ngân hàng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định ...
 • Điều 18. Thanh tra viên trong hệ thống Thanh tra ngân hàng được hưởng chế độ, chính sách đãi ngộ và chế ...
 • Chương 5: QUAN HỆ GIỮA THANH TRA NGÂN HÀNG VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
 • Điều 19. Thanh tra ngân hàng chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ thanh tra của Thanh ...
 • Điều 20. Thanh tra ngân hàng trong quá trình thanh tra tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng và hoạt ...
 • Điều 21. Thanh tra ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân ...
 • Điều 22. Thanh tra ngân hàng được sử dụng cộng tác viên trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp ...
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 23. Cán bộ, công chức, cộng tác viên và tổ chức Thanh tra ngân hàng có thành tích trong hoạt động ...
 • Điều 24. Thanh tra viên ngân hàng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong ...
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái ...
 • Điều 26. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này.
 • Điều 27. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 91/1999/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 91/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 91/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 91/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật