Nghị định 107/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 107/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 107/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản Số hiệu: 107/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 17/08/2005 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 107/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA THỦY SẢN
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng của Thanh tra thủy sản
 • Điều 2. Đối tượng của Thanh tra thủy sản
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra thủy sản
 • Chương 2: TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA THỦY SẢN
 • Điều 4. Các cơ quan Thanh tra thủy sản
 • Điều 5. Thanh tra Bộ
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ
 • Điều 8. Thanh tra Sở
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở
 • Chương 3: THANH TRA VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THỦY SẢN
 • Điều 11. Thanh tra viên thủy sản
 • Điều 12. Cộng tác viên Thanh tra thủy sản
 • Chương 4: HOẠT ĐỘNG THANH TRA THỦY SẢN
 • Điều 13. Hoạt động thanh tra hành chính
 • Điều 14. Nội dung hoạt động thanh tra chuyên ngành
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra chuyên ngành
 • Chương 5: TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU, CẤP HIỆU, CỜ HIỆU, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ KINH PHÍ HOẠT ...
 • Điều 16. Trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu
 • Điều 17. Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • Điều 18. Kinh phí hoạt động
 • Chương 6: TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA THỦY ...
 • Điều 19. Trách nhiệm Thủ trưởng của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có ...
 • Điều 21. Mối quan hệ phối hợp trong hoạt động Thanh tra thủy sản
 • Chương 7: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 22. Khen thưởng
 • Điều 23. Xử lý vi phạm
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành

Ngày 17/08/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản.

Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra thủy sản

1. Hoạt động Thanh tra thủy sản phải tuân theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của Nghị định này; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 107/2005/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 107/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 107/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 107/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 107/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật