Nghị định 06/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 06/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học Số hiệu: 06/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 06/03/2000 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định việc hợp tác đầu tư với nước ngoài đối với các cơ sở khám chữa bệnh, giáo ...
 • Điều 2. Nội dung hợp tác đầu tư với nước ngoài theo quy định của Nghị định này gồm các lĩnh vực:
 • Điều 3. Việc hợp tác đầu tư với nước ngoài được thực hiện theo các hình thức sau:
 • Điều 4. Thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư và việc thẩm định dự án, cấp Giấy phép đầu tư được thực hiện ...
 • Chương 2: CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 5. Tổ chức Việt Nam được hợp tác đầu tư với nước ngoài để thành lập cơ sở khám chữa bệnh có vốn ...
 • Điều 6. Điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Điều 7. Giám đốc, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài ...
 • Điều 8. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư bao gồm những tài liệu theo quy định tại các điều 10, 13, 27 Nghị ...
 • Điều 9. Trước khi hoạt động, cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký hành nghề với ...
 • Chương 3: CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 10. Tổ chức Việt Nam được hợp tác đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài để thành lập cơ sở giáo dục có ...
 • Điều 11. Điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Điều 12. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những tài ...
 • Điều 13. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được đào tạo theo quy mô, chương trình, đối tượng ...
 • Chương 4: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 14. Tổ chức Việt Nam được hợp tác đầu tư với nước ngoài để thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học có ...
 • Điều 15. Điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Điều 16. Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư của cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm ...
 • Điều 17. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức khoa học hợp tác với nước ngoài và người làm việc trong ...
 • Chương 5: KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
 • Điều 18. Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học được thành lập và hoạt ...
 • Điều 19. Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài phải ...
 • Điều 20. Nhà đầu tư nước ngoài được hoàn 100% số thuế thu nhập đã nộp cho phần lợi nhuận tái đầu tư mở ...
 • Điều 21. Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài được ...
 • Điều 22. Dự án đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định ...
 • Điều 23. Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài được ...
 • Chương 6: VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC VIỆT NAM LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
 • Điều 24. Đơn vị sự nghiệp có thu Việt Nam khi hợp tác đầu tư với nước ngoài được sử dụng tài sản được ...
 • Điều 25. Đơn vị sự nghiệp có thu Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm trong phần tài sản được phép hợp tác đầu ...
 • Điều 26. Việc tuyển dụng lao động là công chức Nhà nước sang làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở ...
 • Chương 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 27. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 28. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Lao động - Thương ...
 • Điều 29. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Lao động - Thương ...
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 06/2000/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 06/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 06/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 06/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 06/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật