Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Tiêu đề: Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT về các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành Số hiệu: 1410/2000/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ Ngày ban hành: 07/08/2000 Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Khoa học, công nghệ, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT về các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 30 mẫu văn bản về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong ...
 • Điều 2. Các tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp có chức năng thanh tra về khoa học, công nghệ và môi trường ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:
 • Điều 4. Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách ...
 • DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN
 • MẪU SỐ 1 QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1) VỀ VIỆC THANH TRA VỀ... (2)
 • MẪU SỐ 2 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ) VỀ VIỆC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH VỀ (1)
 • MẪU SỐ 3 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ...(1)
 • MẪU SỐ 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC,CỤC, SỞ) VỀ VIỆC TRẢ LẠI TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN ...
 • MẪU SỐ 5 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ) VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
 • MẪU SỐ 6 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... ...
 • MẪU SỐ 7 QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1) VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ...
 • MẪU SỐ 8 QUYẾT ĐỊNH CỦA...(1) VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ. ...
 • MẪU SỐ 9 QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1) VỀ VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ THANH TRA VỀ... (2)
 • MẪU SỐ 10 QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1) VỀ VIỆC GIA HẠN THANH TRA VỀ... (2)
 • MẪU SỐ 11 QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA (THANH TRA VIÊN) VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC LÀM GÂY TÁC ...
 • MẪU SỐ 12 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ VIỆC LÀM GÂY TÁC HẠI
 • MẪU SỐ 13 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC HỦY BỎ... (1)
 • MẪU SỐ 14 CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC YÊU CẦU... (1) TẠM GIỮ TIỀN/ĐỒ VẬT/ GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP HOẶC ...
 • MẪU SỐ 15 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC NIÊM PHONG TÀI LIỆU, KÊ BIÊN TÀI SẢN CỦA ...(1)
 • MẪU SỐ 16 QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1) VỀ VIỆC TIÊU HỦY TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (2)
 • MẪU SỐ 17 BIÊN BẢN THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ... (1)
 • MẪU SỐ 18 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ...(1)
 • MẪU SỐ 19 BIÊN BẢN LẤY MẪU
 • MẪU SỐ 20 BIÊN BẢN GIAO NHẬN KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH
 • MẪU SỐ 21 BIÊN BẢN TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • MẪU SỐ 22 BIÊN BẢN TIÊU HỦY TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • MẪU SỐ 23 BIÊN BẢN TRẢ LẠI TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • MẪU SỐ 24 BIÊN BẢN BÀN GIAOTANG VẬT,PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ...(1) SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
 • MẪU SỐ 25 BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ...(1) SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
 • MẪU SỐ 26 BIÊN BẢN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA
 • MẪU SỐ 27 BIÊN BẢN XÁC MINH
 • MẪU SỐ 28 BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • MẪU SỐ 29 HỢP ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
 • MẪU SỐ 30 BẢN THỐNG KÊ TANG VẬT,PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật