Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN về Quy chế đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 53/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu Ngày ban hành: 17/01/2001 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN về Quy chế đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 53/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 61/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng ...
 • QUY CHẾ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước là việc Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Bộ ...
 • Điều 3. Nguyên tắc đấu thầu
 • Điều 4. Hình thức bán tín phiếu Kho bạc.
 • Điều 5. Đối tượng được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc
 • Chương 2 QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Điều kiện tham gia thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại ngân hàng Nhà nước.
 • Điều 7: Công nhận thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc.
 • Điều 8. Thông báo đấu thầu
 • Điều 9. Đăng ký đấu thầu
 • Điều 10. Ký quỹ
 • Điều 11. Cách thức gửi phiếu đăng ký đấu thầu.
 • Điều 12. Mở thầu
 • Điều 13. Xét thầu
 • Điều 14. Giá bán tín phiếu Kho bạc.
 • Điều 15. Thông báo và báo cáo kết quả đấu thầu
 • Điều 16. Thanh toán tiền mua và giao tín phiếu Kho bạc.
 • Điều 17. Thanh toán tín phiếu Kho bạc khi đến hạn.
 • Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 21. Sửa đổi, bổ sung
 • MẪU SỐ 01/TPKB ĐƠN XIN THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC
 • MẪU SỐ 02/TPKB THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC
 • MẪU SỐ 03/TPKB ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC
 • MẪU SỐ 04/TPKB THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPKB
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Đang cập nhật