Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Số hiệu: 08/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 22/02/2001 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08 /2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2001 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh mà ...
 • Điều 2. Những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:
 • Điều 3. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để ...
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH ...
 • Điều 4. Các điều kiện về an ninh, trật tự gồm:
 • Điều 5. Tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được hoạt động ...
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" bao gồm:
 • Điều 7. Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản; ngừng hoạt động; giải thể; sáp nhập không kinh doanh ngành, ...
 • Điều 8. Tổ chức, cá nhân làm những ngành, nghề quy định ở khoản 2 Điều 2 Nghị định này, khi nộp bản cam ...
 • Điều 9. Các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải chấp hành ...
 • Điều 10. Người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải chịu trách ...
 • Chương 3: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ...
 • Điều 11. Bộ Công an:
 • Điều 12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an:
 • Điều 13. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí cấp "Giấy ...
 • Điều 14. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực ...
 • Chương 4: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị định này, được xét khen thưởng theo ...
 • Điều 16. Tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vi phạm quy định ...
 • Điều 17. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện sai các quy định của pháp luật trong việc ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp "Giấy chứng ...
 • Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 17/CP ngày 23 ...
 • Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 08/2001/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật