Quyết định 42/2001/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 42/2001/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 42/2001/QĐ-TTg bổ sung các xã đặc biệt khó khăn của chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 42/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn Ngày ban hành: 26/03/2001 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 42/2001/QĐ-TTg bổ sung các xã đặc biệt khó khăn của chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH
  • Điều 1. Bổ sung 447 xã thuộc 192 huyện của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo danh sách đính ...
  • Điều 2 . Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính phân bổ vốn của Chương trình 135 thuộc ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ...
  • DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 42/2001/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 42/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 42/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 42/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 42/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật