Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Số hiệu: 43/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 01/08/2001 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý tài chính
 • Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 2: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN
 • MỤC 1: VỐN PHÁP ĐỊNH, VỐN ĐIỀU LỆ , KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Điều 4. Vốn pháp định
 • Điều 5. Vốn điều lệ
 • Điều 6. Ký quỹ
 • Điều 7. Các quy định khác về quản lý sử dụng vốn, tài sản
 • MỤC 2: DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
 • Điều 8. Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ
 • Điều 9. Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 10. Mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ
 • MỤC 3: ĐẦU TƯ VỐN
 • Điều 11. Nguồn vốn đầu tư
 • Điều 12. Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
 • Điều 13. Đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
 • Chương 3: KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ KHÔI PHỤC KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 • Điều 14. Khả năng thanh toán
 • Điều 15. Biên khả năng thanh toán tối thiểu
 • Điều 16. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 17. Nguy cơ mất khả năng thanh toán
 • Điều 18. Phương án khôi phục khả năng thanh toán
 • Chương 4: DOANH THU VÀ CHI PHÍ
 • MỤC 1: DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Điều 19. Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 20. Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 21. Các khoản chi phí bị loại trừ
 • MỤC 2: DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Điều 22. Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 23. Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 24. Các khoản chi phí bị loại trừ
 • Chương 5: LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
 • Điều 25. Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 26. Lợi nhuận của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 27. Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • Điều 28. Phân phối lợi nhuận
 • Điều 29. Quỹ dự trữ bắt buộc
 • Chương 6: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Điều 30. Chế độ kế toán
 • Điều 31. Năm tài chính
 • Điều 32. Báo cáo tài chính
 • Điều 33. Công khai báo cáo tài chính
 • Điều 34. Kiểm tra, thanh tra tài chính
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 36. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 43/2001/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật