Nghị định 42/2001/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 42/2001/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 42/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm Số hiệu: 42/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 01/08/2001 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Nghị định 42/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Chính sách của Nhà nước đối với chương trình bảo hiểm phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp ...
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm
 • Điều 5. Sản phẩm bảo hiểm
 • Điều 6. Bảo hiểm bắt buộc
 • Chương 2: DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • MỤC 1: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Điều 7. Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 8. Thủ tục trước khi doanh nghiệp bảo hiểm khai trương hoạt động
 • Điều 9. Gửi thông báo cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 10. Hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 11. Chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 12. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 13. Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động
 • Điều 14. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc)
 • MỤC 2: KHAI THÁC BẢO HIỂM
 • Điều 15. Bán bảo hiểm
 • Điều 16. Bán bảo hiểm thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm
 • Điều 17. Bảo hiểm thông qua hình thức đấu thầu
 • Điều 18. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm
 • Điều 19. Thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm
 • Điều 20. Hoa hồng bảo hiểm
 • MỤC 3: HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM
 • Điều 21. Tái bảo hiểm
 • Điều 22. Tái bảo hiểm bắt buộc
 • Điều 23. Nhượng tái bảo hiểm
 • Điều 24. Nhận tái bảo hiểm
 • MỤC 4: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Điều 25. Đề phòng, hạn chế tổn thất
 • Điều 26. Giám định tổn thất
 • Điều 27. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Chương 3: ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • MỤC 1: ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
 • Điều 28. Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm
 • Điều 31. Đào tạo đại lý bảo hiểm
 • Điều 32. Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm
 • Điều 33. Quản lý đào tạo đại lý bảo hiểm
 • MỤC 2: DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Điều 34. Các loại hình doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 35. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 36. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm
 • Điều 37. Áp dụng các quy định khác
 • Chương 4: DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • MỤC 1: DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 38. Tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh
 • Điều 39. Nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động
 • Điều 40. Áp dụng các quy định khác
 • dụng theo quy định tại Chương II, Mục 2 Chương III Nghị định này.
 • MỤC 2: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT ...
 • Điều 41. Văn phòng đại diện
 • Điều 42. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện
 • Điều 43. Lệ phí cấp giấy phép và công bố nội dung hoạt động
 • Điều 44. Thời hạn hoạt động
 • Điều 45. Báo cáo hoạt động
 • Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
 • Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 47. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện pháp ...
 • Điều 48. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện ...
 • Điều 49. Thanh tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 50. Khen thưởng
 • Điều 51. Xử lý vi phạm
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 52. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 53. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 54. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 42/2001/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 42/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 42/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 42/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 42/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật