Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Tiêu đề: Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 Số hiệu: 38/2001/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 28/08/2001 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 38/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ PHÍ VÀ LỆ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Pháp lệnh này quy định thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các ...
 • Điều 2 Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch ...
 • Điều 3 Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ...
 • Điều 4 Pháp lệnh này không điều chỉnh đối với phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y tế và các loại phí ...
 • Điều 5 Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy ...
 • Điều 6 Tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí bao gồm:
 • Điều 7 Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự đặt ra các loại phí, lệ phí; sửa đổi các mức thu phí, lệ phí ...
 • Chương 2: THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 • Điều 8 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Danh mục phí và lệ phí kèm theo Pháp lệnh này.
 • Điều 9 Chính phủ có thẩm quyền:
 • Điều 10 Bộ Tài chính có thẩm quyền:
 • Điều 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu phí, lệ phí được phân ...
 • Chương 3: NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ
 • Điều 12 Việc xác định mức thu phí căn cứ vào các nguyên tắc sau đây:
 • Điều 13 Mức thu lệ phí được ấn định trước đối với từng công việc, không nhằm mục đích bù đắp chi phí ...
 • Điều 14 Phí, lệ phí thu tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật quy định được thu phí ...
 • Điều 15 Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo ...
 • Điều 16 Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên ...
 • Điều 17 Phí thu từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý ...
 • Điều 18 Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển ...
 • Điều 19 Mọi khoản lệ phí thu được đều thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp ...
 • Điều 20 Phí, lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước được phân chia cho các cấp ngân sách và được quản lý, ...
 • Điều 21 Chính phủ quy định việc miễn, giảm phí, lệ phí trong những trường hợp cần thiết.
 • Chương 4: TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN
 • Điều 22 Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu ...
 • Điều 23 Tổ chức, cá nhân thu các loại phí, lệ phí khác nhau phải hạch toán riêng từng loại phí, lệ phí ...
 • Điều 24 Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước không phải chịu thuế.
 • Điều 25 Phí không thuộc ngân sách nhà nước do các tổ chức, cá nhân thu theo quy định tại Điều 18 của ...
 • Chương 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 • Điều 26 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phí và lệ phí.
 • Điều 27 Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm:
 • Điều 28 Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước ...
 • Chương 6: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 29 Tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
 • Điều 30 Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí không đồng ý với quyết định thu phí, lệ phí có quyền gửi đơn ...
 • Điều 31 Quyết định giải quyết khiếu nại về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính là quyết định cuối ...
 • Chương 7: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 32 Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì được khen thưởng ...
 • Điều 33 Tổ chức, cá nhân không nộp hoặc nộp không đủ số tiền phí, lệ phí thì không được phục vụ công ...
 • Điều 34 Người nào không thực hiện đúng những quy định về việc ban hành, tổ chức thực hiện, quản lý và ...
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35 Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.
 • Điều 36 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
 • DANH MỤC: PHÍ, LỆ PHÍ
 • A- DANH MỤC PHÍ
 • I - PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN
 • III- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ
 • IV- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • V- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, LIÊN LẠC
 • IX- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
 • X - PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 • B- DANH MỤC LỆ PHÍ
 • II - LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN
 • III- LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 để xử lý:

Phân tích chính sách về Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Đang cập nhật