Nghị định 63/2001/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 63/2001/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá Số hiệu: 63/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 14/09/2001 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 63/2001/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chủ sở hữu công ty
 • Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của tổ chức là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền là đại diện chủ sở hữu công ...
 • Điều 4. Tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi
 • Chương 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 5. Quyết định danh sách và kế hoạch chuyển đổi
 • Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp chuyển đổi
 • Điều 7. Nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động của doanh nghiệp khi chuyển đổi
 • Điều 8. Xác định vốn điều lệ của công ty
 • Điều 9. Điều lệ công ty
 • Điều 10. Quyết định chuyển đổi
 • Điều 11. Đăng ký kinh doanh
 • Điều 12. Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản
 • Chương 3: TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 13. Áp dụng mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty
 • MỤC 1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY THEO MÔ HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Điều 14. Chức năng của Hội đồng quản trị
 • Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
 • Điều 16. Thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Điều 18. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị
 • Điều 19. Chế độ tiền lương của thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị
 • Điều 20. Điều kiện tham gia quản lý doanh nghiệp khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ...
 • Điều 21. Tổng giám đốc (Giám đốc) và bộ máy giúp việc
 • Điều 22. Quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc)
 • Điều 23. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc)
 • MỤC 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY THEO MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY
 • Điều 24. Chủ tịch công ty
 • Điều 25. Giám đốc công ty và bộ máy giúp việc
 • Điều 26. Quyền hạn, nhiệm vụ của Giám đốc
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 63/2001/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 63/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 63/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 63/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 63/2001/NĐ-CP

Đang cập nhật