Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Tiêu đề: Luật Tổ chức Chính phủ 2001 Số hiệu: 32/2001/QH10 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 25/12/2001 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Luật Tổ chức Chính phủ 2001

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Chương 2: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ
 • Điều 8
 • Điều 9
 • Điều 10: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường:
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Điều 15
 • Điều 16 Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức hệ thống hành chính nhà nước:
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Điều 19
 • Chương 3: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Chương 4: BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
 • Điều 22 Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ...
 • Điều 23 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30 Văn phòng Chính phủ là bộ máy giúp việc của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính ...
 • Điều 31
 • Chương 5: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Điều 34
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Điều 37
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42
 • Điều 43

Ngày 25/12/2001, căn cứ vào Hiến pháp năm 1992, Quốc Hôi đã ban hành Luật Tổ chức Chính phủ 2001.

Luật này có 06 Chương, 43 Điều quy định một số vấn đề nổi bật như:

- Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

- Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:

+ Các bộ;

+ Các cơ quan ngang bộ.

Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn như:

- Lãnh đạo công tác của các bộ, các cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

- Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân;

Ngoài ra, Luật còn quy định:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao và du lịch.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực y tế và xã hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực đối ngoại.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức hệ thống hành chính nhà nước.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp.

Luật này thay thế Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ 2001 để xử lý:

Tin tức về Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Đang cập nhật