Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 149/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 31/12/2001 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Ban hành bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt
 • Điều 2: Bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt
 • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ ...
 • Điều 4: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực ...
 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG CHUẨN MỰC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO
 • GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO
 • PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO
 • GIÁ TRỊ THUẦN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VÀ LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
 • GHI NHẬN CHI PHÍ
 • TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 03TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG CHUẨN MỰC GHI NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH
 • XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU
 • XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP
 • CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
 • XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
 • KHẤU HAO
 • XEM XÉT LẠI THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH
 • XEM XÉT LẠI PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO
 • NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ HỮU HÌNH
 • TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 • NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU
 • XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP MUA TSCĐ VÔ HÌNH RIÊNG BIỆT
 • MUA TSCĐ VÔ HÌNH TỪ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
 • TSCĐ VÔ HÌNH LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỜI HẠN
 • TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CẤP HOẶC ĐƯỢC TẶNG, BIẾU
 • TSCĐ VÔ HÌNH MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI
 • LỢI THẾ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
 • TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
 • GHI NHẬN CHI PHÍ
 • CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
 • XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
 • KHẤU HAO THỜI GIAN TÍNH KHẤU HAO
 • PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO
 • GIÁ TRỊ THANH LÝ
 • XEM XÉT LẠI THỜI GIAN KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO
 • NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ VÔ HÌNH
 • TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG CHUẨN MỰC
 • XÁC ĐỊNH DOANH THU
 • NHẬN BIẾT GIAO DỊCH
 • DOANH THU BÁN HÀNG
 • DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ
 • DOANH THU TỪ TIỀN LÃI, TIỀN BẢN QUYỀN, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA
 • THU NHẬP KHÁC
 • TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 149/2001/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật