Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước Số hiệu: 41/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/04/2002 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 41/2002/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI ...
 • Chương 1: PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng Nghị định này là các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các biện pháp cơ cấu lại ...
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này là người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động không xác ...
 • Chương 2: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ
 • Điều 3. Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn:
 • Điều 4. Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 đến 03 năm thì chấm ...
 • Điều 5. Người lao động đã nhận trợ cấp quy định tại Điều 3 Nghị định này nếu được tái tuyển dụng làm ...
 • Điều 6. Ngoài các chính sách quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này, người lao động dôi dư được ...
 • Chương 3: NGUỒN KINH PHÍ GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ
 • Điều 7. Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 8. Trách nhiệm chi trả các chế độ đối với người lao động
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 11. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Điều 12. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng ...
 • Điều 13. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 41/2002/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật