Quyết định 150/2001/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 150/2001/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 150/2001/QĐ-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 150/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 31/12/2001 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 150/2001/QĐ-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 150 /2001/QĐ-BTC NGÀY  31  THÁNG  12  NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG ...
 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ...
 • Điều 2: Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 1296 TC/QĐ/CĐKT và Quy định ...
 • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2002
 • Điều 4: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các ngành có liên quan giúp ...
 • QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1296 TC/QĐ ...
 • PHẦN 1 - TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 • I- Không sử dụng các tài khoản
 • 1- Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn
 • 2- Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
 • 3- Đổi tên Tài khoản 154 - “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • 4- Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn
 • 5- Tài khoản 244 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn
 • 6- Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
 • 7- Đổi tên Tài khoản 335 - “Chi phí phải trả”
 • 8- Bổ sung thêm Tài khoản 3385 - Phí bảo hiểm tạm thu
 • 9- Bổ sung thêm Tài khoản 343 - Phát hành trái phiếu
 • 10- Bổ sung thêm Tài khoản 417 - Quỹ dự trữ bắt buộc
 • 11- Bổ sung thêm Tài khoản 418 - Quỹ dự trữ tự nguyện
 • 12- Tài khoản 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • 13- Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng
 • 14- Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại
 • 15- Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán
 • 16- Tài khoản  533 - “Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm”, đổi tên là “Phí nhượng tái bảo hiểm”.
 • 17- Tài khoản 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm
 • 18- Tài khoản 711 - Thu nhập hoạt động tài chính:
 • 19- Đổi tên Tài khoản 721 - “Các khoản thu nhập bất thường” thành “Các khoản thu nhập khác
 • 20- Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động tài chính
 • 21- Đổi tên Tài khoản 821 - “Chi phí bất thường” thành “Các khoản chi phí khác”
 • 22- Bổ sung thêm Tài khoản 005 - Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm
 • 23- Bổ sung thêm Tài khoản 006 - Hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm
 • 24- Bổ sung thêm Tài khoản 010- Cổ phiếu lưu hành.
 • 25- Bổ sung thêm Tài khoản 012- Cổ tức phải trả
 • II- Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến những sửa đổi, bổ sung tài khoản ...
 • 1- Kế toán tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • 2- Kế toán trích lập và sử dụng các quỹ dự trữ bắt buộc và dự trữ tự nguyện
 • 3- Kế toán trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi đưa đi đầu tư
 • 4- Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ
 • 5- Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính
 • 6- Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác
 • 7- Kế toán chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm
 • 8- Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm
 • 9- Kế toán chi phí trực tiếp, doanh thu hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm
 • 10- Kế toán trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
 • DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • PHẦN I- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • A- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • I- Danh mục báo cáo
 • II- Thời hạn lập và nơi nhận báo cáo tài chính
 • B- MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • MẪU SỐ B 01 - DNBH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 • CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 • MẪU SỐ B 02a - DNBH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • MẪU SỐ B 02b- DNBH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Dùng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)
 • MẪU SỐ B 03 - DNBH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)
 • MẪU SỐ B 09 - DNBH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • C- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Mẫu số B 01 - DNBH)
 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH (Mẫu B 02 A - DNBH )
 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Mẫu B02 B - DNBH) (DÙNG CHO DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM)
 • Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính (Mẫu số B 09 - DNBH)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 150/2001/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 150/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 150/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 150/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 150/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật