Pháp lệnh Giá năm 2002

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Giá năm 2002

Tiêu đề: Pháp lệnh Giá năm 2002 Số hiệu: 40/2002/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 26/04/2002 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Pháp lệnh Giá năm 2002

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 40/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ GIÁ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý giá
 • Điều 3. Giám sát thi hành pháp luật về giá
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2: ĐIỀU HÀNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Mục 1: BÌNH ỔN GIÁ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 5. Mục tiêu bình ổn giá
 • Điều 6. Biện pháp bình ổn giá
 • Mục 2: ĐỊNH GIÁ, HIỆP THƯƠNG GIÁ
 • Điều 7. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá
 • Điều 8. Căn cứ định giá
 • Điều 9. Thẩm quyền định giá
 • Điều 10. Điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá
 • Điều 11. Hiệp thương giá
 • Điều 12. Kết quả hiệp thương giá
 • Mục 3: THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 13. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá
 • Điều 14. Doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 15. Hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 16. Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá
 • Điều 17. Kết quả thẩm định giá
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá
 • Mục 4: KIỂM SOÁT GIÁ ĐỘC QUYỀN
 • Điều 19. Nhà nước kiểm soát giá độc quyền
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi nhận được yêu cầu kiểm soát giá độc ...
 • Điều 21. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá
 • Mục 5: CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Điều 22. Cấm bán phá giá
 • Điều 23. Các hành vi không bị coi là hành vi bán phá giá
 • Điều 24. Khiếu nại, tố cáo hành vi bán phá giá
 • Điều 25. Điều tra, xử lý hành vi bán phá giá
 • Điều 26. Biện pháp xử lý hành vi bán phá giá
 • Chương 3: HOẠT ĐỘNG VỀ GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Điều 27. Định giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
 • Điều 28. Các hành vi bị cấm
 • Điều 29. Niêm yết giá
 • Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ
 • Mục 1: NỘI DUNG VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ
 • Điều 31. Nội dung quản lý nhà nước về giá
 • Điều 32. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá
 • Điều 33. Tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về giá
 • Mục 2: KIỂM TRA, THANH TRA GIÁ
 • Điều 34. Thanh tra chuyên ngành về giá
 • Điều 35. Quyền hạn và trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành về giá
 • Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi được kiểm tra, thanh tra giá
 • Mục 3: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 37. Khen thưởng
 • Điều 38. Xử lý vi phạm pháp luật về giá
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Điều 40. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Giá năm 2002 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh Giá năm 2002

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Giá năm 2002

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Giá năm 2002

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Giá năm 2002

Đang cập nhật