Thông tư 63/2002/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 63/2002/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 63/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 24/07/2002 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ
 • I - PHẠM VI ÁP DỤNG
 • II - PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
 • III - MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ
 • A - Mức thu phí
 • B - Mức thu lệ phí
 • C - Quản lý, sử dụng tiền thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
 • D - Quản lý, sử dụng tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước
 • Đ - Miễn, giảm phí, lệ phí
 • IV - TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN
 • A - Chứng từ thu phí, lệ phí
 • B - Đồng tiền thu phí, lệ phí
 • C - Đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí
 • D - Hạch toán kế toán phí, lệ phí
 • E - Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • V - TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 • VI - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • VII - KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • VIII - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • MẪU SỐ 1 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ
 • MẪU SỐ 2 TỜ KHAI THU, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ...............
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 63/2002/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 63/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 63/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 63/2002/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 63/2002/TT-BTC

Đang cập nhật