Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

Tiêu đề: Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Số hiệu: 27/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị Ngày ban hành: 10/10/2002 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 27/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập ...
 • Điều 2: Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin ...
 • Điều 3: Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế cho Quy định về việc cấp phép cung cấp ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP THÔNG TIN, THIẾT LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Bộ Văn hoá - Thông tin nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Bộ Văn hoá - Thông ...
 • Điều 2: Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 3: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, các pháp ...
 • Điều 4: Mọi thông tin của Đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, trang tin điện tử nói trong Quy chế ...
 • Điều 5: Các nội dung phải ghi trên trang chủ, trang mặt của Đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, ...
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP
 • Điều 6: Điều kiện cấp phép:
 • Điều 7: Hồ sơ xin cấp phép:
 • Điều 8: Thủ tục cấp phép
 • Điều 9: Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Báo chí) trực tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp thông tin ...
 • Chương 3: THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 10: Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 11: Khen thưởng.
 • Điều 12: Xử lý vi phạm
 • Điều 13: Thẩm quyền xử lý vi phạm

Ngày 10/10/2002, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2002 và thay thế cho Quy định về việc cấp phép cung cấp thông tin lên mạng Internet ban hành kèm theo Quyết định số 1110/BC ngày 21/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật