Nghị định 86/2002/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 86/2002/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 86/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ Số hiệu: 86/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 05/11/2002 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 86/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 86/2002/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Vị trí và chức năng
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ VÀ BỘ TRƯỞNG
 • Điều 4. Về pháp luật
 • Điều 5. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 • Điều 6. Về hợp tác quốc tế
 • Điều 7. Về cải cách hành chính
 • Điều 8. Về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước
 • Điều 9. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ...
 • Điều 10. Về quản lý nhà nước các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân
 • Điều 11. Về quản lý nhà nước hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực hoạt động ...
 • Điều 12. Về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
 • Điều 13. Về kiểm tra, thanh tra
 • Điều 14. Về quản lý tài chính, tài sản
 • Chương 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ
 • Điều 15. Cơ cấu tổ chức của bộ, gồm:
 • Điều 16. Vụ
 • Điều 17. Văn phòng bộ
 • Điều 18. Thanh tra bộ
 • Điều 19. Cục thuộc bộ
 • Điều 20. Tổng cục thuộc bộ
 • Điều 21. Tổ chức sự nghiệp thuộc bộ
 • Chương 4: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG
 • Điều 22. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng đối với bộ
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Bộ trưởng khác
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các cơ quan của Quốc hội, với đại biểu Quốc hội và với cử ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tổ chức chính trị - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Đối với tổng cục thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi chuyển giao về bộ
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 86/2002/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 86/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 86/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 86/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 86/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật