Nghị định 114/2002/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 114/2002/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 114/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương Số hiệu: 114/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/12/2002 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 114/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI ...
 • NGHỊ ĐỊNH:
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật ...
 • Điều 2. Theo Điều 2 và Điều 3 của Bộ luật Lao động, đối tượng và phạm vi áp dụng tiền lương theo quy ...
 • Điều 3. Theo Điều 4 của Bộ luật Lao động, đối tượng và phạm vi không áp dụng tiền lương theo quy định ...
 • Chương 2: LƯƠNG TỐI THIỂU, HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
 • Điều 4. Mức lương tối thiểu theo Điều 56 của Bộ Luật Lao động và khoản 3 Điều 132 của Bộ luật Lao động ...
 • Điều 5. Theo Điều 57 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương và định mức lao ...
 • Điều 6. Thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, cơ quan áp dụng làm cơ sở để:
 • Chương 3: CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG
 • Điều 7. Hình thức trả lương theo Điều 58 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
 • Điều 8. Trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 59 của Bộ luật Lao động là những trường hợp do ...
 • Điều 9. Việc khấu trừ vào tiền lương của người lao động theo khoản 1 Điều 60 của Bộ luật Lao động được ...
 • Điều 10. Việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo Điều 61 của Bộ luật ...
 • Điều 11. Việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của Bộ luật Lao động đã ...
 • Điều 12. Việc tạm ứng tiền lương cho người lao động theo khoản 1 và khoản 2 Điều 67 của Bộ luật Lao động ...
 • Điều 13. Việc tạm ứng tiền lương cho người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo khoản 3 Điều 67 của Bộ ...
 • Điều 14. Tiền lương trả cho người lao động nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, nghỉ về việc riêng có hưởng lương ...
 • Điều 15. Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, bồi thường do ...
 • Điều 16. Tiền lương được trả trong thời gian nghỉ theo quy định tại các Điều 53, 62 và Điều 92 của Bộ ...
 • Chương 4: MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 17. Người học nghề, tập nghề theo khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động, nếu trực tiếp làm ra sản ...
 • Điều 18. Lao động nữ quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động, nếu cùng làm công việc như lao động ...
 • Điều 19. Lao động chưa thành niên quy định tại Điều 121 của Bộ luật Lao động, nếu cùng làm công việc ...
 • Điều 20. Lao động là người cao tuổi được rút ngắn thời gian làm việc quy định tại Điều 123 của Bộ luật ...
 • Điều 21. Lao động là người tàn tật quy định tại Điều 125 của Bộ luật Lao động, nếu cùng làm công việc ...
 • Điều 22. Lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao quy định tại Điều 129 của Bộ luật Lao động được ...
 • Điều 23. Công dân Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 134a của Bộ ...
 • Điều 24. Căn cứ quy định tại Điều 136 của Bộ luật Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này; hướng ...
 • Điều 26. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế Nghị định số 197/CP ngày ...
 • Điều 27. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 114/2002/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 114/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 114/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 114/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 114/2002/NĐ-CP

Đang cập nhật