Nghị định 23/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 23/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 23/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Số hiệu: 23/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 12/03/2003 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 23/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

 • NGHỊ ĐỊNH:
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ.
 • Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy chế làm ...
 • Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Chương 1: NGUYÊN TẮC, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ
 • Điều 2. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ
 • Điều 3. Trách nhiệm của thành viên Chính phủ
 • Điều 4. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 5. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ tướng, quan hệ công tác giữa Thủ tướng, các Phó Thủ ...
 • Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc ...
 • Điều 7. Quan hệ công tác giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ...
 • Điều 8. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ...
 • Điều 9. Thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc
 • Chương 2: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 10. Các loại chương trình công tác
 • Điều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác
 • Điều 12. Kế hoạch chuẩn bị các đề án
 • Điều 13. Quan hệ phối hợp trong chuẩn bị đề án
 • Điều 14. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
 • Chương 3: GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 15. Cách thức giải quyết công việc thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn bị Phiếu trình
 • Điều 17. Xử lý Phiếu trình và ra văn bản
 • Điều 18. Tổ chức cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xử lý công việc thường xuyên
 • Chương 4: PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ
 • Điều 19. Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bất thường
 • Điều 20. Chuẩn bị phiên họp Chính phủ
 • Điều 21. Thành phần dự họp Chính phủ
 • Điều 22. Trình tự phiên họp Chính phủ
 • Điều 23. Biên bản phiên họp Chính phủ
 • Điều 24. Nghị quyết phiên họp Chính phủ và việc ban hành các văn bản đã được Chính phủ thông qua tại ...
 • Chương 5: BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ CÁC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 25. Thời hạn ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 26. Thẩm quyền ký các văn bản
 • Điều 27. Công bố văn bản
 • Chương 6: KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH CÁC VĂN BẢN
 • Điều 28. Mục đích kiểm tra
 • Điều 29. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 30. Phạm vi kiểm tra
 • Điều 31. Phương thức kiểm tra
 • Điều 32. Báo cáo kết quả kiểm tra
 • Chương 7: THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Nhà nước
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • Điều 36. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ...
 • Chương 8: TIẾP KHÁCH, HỘI HỌP, ĐI CÔNG TÁC
 • Điều 37. Thủ tướng, Phó Thủ tướng tiếp khách trong nước
 • Điều 38. Tiếp khách nước ngoài
 • Điều 39. Tổ chức cuộc họp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 40. Thủ tướng Chính phủ họp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành ...
 • Điều 41. Đi công tác địa phương
 • Điều 42. Đi công tác nước ngoài
 • Chương 9: CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 43. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ ...
 • Điều 44. Báo cáo tại phiên họp Chính phủ
 • Điều 45. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • Điều 46. Thông tin về hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước cho nhân dân
 • Điều 47. Thông tin đối ngoại
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 23/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 23/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 23/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 23/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 23/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật