Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Tiêu đề: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003 Số hiệu: 09/2003/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 17/06/2003 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

 • LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 09/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương 2: CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT
 • Điều 5. Căn cứ tính thuế
 • Điều 6. Thu nhập chịu thuế
 • Điều 7. Xác định thu nhập chịu thuế
 • Điều 8. Doanh thu
 • Điều 9. Chi phí
 • Điều 10. Thuế suất
 • Chương 3: KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh
 • Điều 12. Kê khai thuế
 • Điều 13. Nộp thuế
 • Điều 14. Quyết toán thuế
 • Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
 • Điều 16. Thẩm quyền ấn định thu nhập chịu thuế
 • Chương 4: MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 17. Miễn thuế, giảm thuế cho dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh ...
 • Điều 18. Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng ...
 • Điều 19. Miễn thuế, giảm thuế cho các trường hợp khác
 • Điều 20. Chuyển lỗ
 • Điều 21. Thủ tục thực hiện miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 22. Khen thưởng
 • Điều 23. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế
 • Điều 24. Thẩm quyền của cơ quan thuế trong việc xử lý vi phạm về thuế
 • Điều 25. Xử lý vi phạm đối với cán bộ thuế và cá nhân khác
 • Chương 6: KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU
 • Điều 26. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế
 • Điều 27. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế
 • Chương 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003 để xử lý:

Tin tức về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Đang cập nhật