Nghị định 73/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 73/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Số hiệu: 73/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 23/06/2003 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73/2003/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CHẾ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa ...
 • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban ...
 • QUY CHẾ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy chế này quy định về:
 • Điều 2. Việc thẩm tra, xem xét, quyết định dự toán, phương án phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách ...
 • Chương 2: LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 3. Lập dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương:
 • Điều 4. Uỷ ban nhân dân báo cáo về ngân sách địa phương:
 • Điều 5. Các báo cáo quy định tại Điều 4 của Quy chế này phải gửi Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Kinh tế ...
 • Chương 3: THẨM TRA DỰ TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 6. Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Kinh tế - Xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (đối ...
 • Điều 7. Phương thức thẩm tra các báo cáo:
 • Điều 8. Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Uỷ ban nhân dân:
 • Điều 9. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thẩm tra, cho ý kiến đối với các báo cáo của ...
 • Chương 4: THẢO LUẬN, QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 10. Hội đồng nhân dân thảo luận, quyết định dự toán, phương án phân bổ ngân sách cấp mình và phê ...
 • Điều 11. Thời gian quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách cấp mình và quyết toán ngân sách địa ...
 • Điều 12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Ngày 23/06/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Ban hành kèm theo Nghị định 73/2003/NĐ-CP là Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Trong đó, Quy chế này quy định về: Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức lập, báo cáo dự toán ngân sách, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương; Nhiệm vụ của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn và các Ban khác của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân; Việc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến về các báo cáo ngân sách của Uỷ ban nhân dân nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Kinh tế - Xã hội; Nội dung, trình tự, phương thức thảo luận và quyết định dự toán, phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân.

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các cấp lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp mình và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định, phê chuẩn

Sau khi thực hiện ngân sách, địa phương phải báo cáo tình hình thực hiện với những nội dung: Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, kể cả việc huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước; Tình hình thực hiện các giải pháp tài chính - ngân sách theo Nghị quyết Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cấp trên, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên; Những giải pháp bổ sung để tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm hiện hành.

Nghị định 73/2003/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 73/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 73/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 73/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 73/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật